Inbjudan att söka behörighet som ramorganisation

Uppdaterad: 3 juni 2014

Sida bjuder in svenska organisationer i det civila samhället (CSO) som bedriver utvecklingssamarbete att söka behörighet som ramorganisation. Ansökan ska vara inne senast den 10 januari.

Sida har i uppdrag av regeringen att genomföra Strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället. Det övergripande målet för denna stödform är ”Ett livskraftigt och pluralistiskt civilt samhälle i utvecklingsländer som bidrar effektivt, med ett rättighetsbaserat arbete, till minskad fattigdom i alla dess dimensioner.”

För att nå det övergripande målet ska stödet inriktas på kapacitetsutveckling av CSO i utvecklingsländer att arbeta på ett rättighetsbaserat sätt i sina roller som röstbärare och organisatör av tjänster. Stödet ska även bidra till demokratisering och ökad respekt för fattiga och diskriminerade människors mänskliga rättigheter inom aktuella sektorer.

Biståndsbudgeten omfattar särskilda medel för dessa ändamål varje år och stödet kanaliseras till en krets av för närvarande 15 stycken svenska CSOs som fått status som  så kallade  ramorganisationer, med vilka Sida bedriver ett långsiktigt samarbete. De svenska organisationernas egeninsats ska uppgå till minst tio procent av den budget som finansieras av Sida.

Nu bjuder Sida åter in svenska civilsamhällesorganisationer (CSO) som bedriver utvecklingssamarbete att anmäla intresse för att erhålla behörighet som ramorganisation och därmed möjlighet att ingå fleråriga avtal med Sida.  För att kunna bedöma potentiella ramorganisationer har Sida utarbetat kriterier .  

Kriterierna är uppdelade i fem olika områden:

 • Grundläggande krav
 • Representativitet, självständighet och förankring
 • System för intern styrning och kontroll
 • Kapacitet & Kompetens att uppnå och redovisa relevanta resultat
 • Kapacitet & Kompetens i Policy & Metodarbete

De grundläggande kraven anger att organisationen skall:

 • Ha godkända årsberättelser och revisioner för de senaste två åren.
 • Ha godkänd återrapportering av eventuella avslutade samarbeten med Sida och/eller andra relevanta finansiärer med Sida-medel, samt inga utestående förpliktelser gentemot Sida
 • Ej finnas med på EUs eller FNs lista på terroristorganisationer.
 • Ej finnas med på Frivilligorganisationernas Insamlingsråds (FRIIs) varningslista på organisationer som bedriver insamling på ett oansvarigt eller oetiskt sätt.
 • Vara Sverigebaserad med ett organisationsnummer från Skatteverket.
 • Ha genom partnerorganisation bedrivit långsiktigt utvecklingssamarbete i minst fem år i utvecklingsländer.
 • Ha lokalt förankrad verksamhet i samarbetsländer genom avtal med lokala partners.
 • Ha samlat in minst fem miljoner kronor under föregående år till egeninsats för egen verksamhet.

Som underlag för Sidas första bedömning av sökande organisation kring de grundläggande kraven skall följande dokument bifogas:

 • Registreringsbevis
 • Stadgar
 • Styrelsens sammansättning
 • Verksamhetsberättelse, årsredovisning med förvaltningsberättelse och revisionsberättelse (senaste två år)
 • Revisionsrapport (senaste två år)
 • En beskrivning om högst fem sidor. I beskrivningen ska organisationen redogöra för sin hittillsvarande erfarenhet av utvecklingssamarbete i förhållande till samarbetspartners i Syd samt eventuellt samarbete med Sida.

Observera att endast kompletta ansökningar kommer att bedömas.

Från de organisationer som anses kvalificerade efter Sidas första granskning kommer ytterligare material att begäras in och en fördjupad bedömning att genomföras.

Det är Sidas avsikt att fatta beslut om eventuella nya ramorganisationer innan sommaren 2012, så att några av dessa kan ha möjlighet att söka medel från Sida senast den 1/10 2012 för verksamhetsåret 2013.  

Intresseanmälan att söka behörighet som ramorganisation skall vara Sida tillhanda senast den 10 januari 2012, och skickas med post till Sida, Avdelningen för Globalt samarbete, Enheten för civila samhället/CIVSAM, 105 25 Stockholm.  Ansökan ska även skickas som e-post till Carl-Johan Smedeby.

Vid frågor kontakta Carl-Johan Smedeby (08-698 4085) eller Eva Liljekvist (08-698 5245) på Sida/CIVSAM 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän