Avloppsreningsverket i Beit Lahia, ett resultat av bland annat svenskt bistånd.

Foto: Ana Mancheno Gren

Vattenveckan är avslutad – men arbetet fortsätter

Uppdaterad: 3 juni 2014

Tillgång till rent vatten är en förutsättning för utveckling, överallt i världen. Världsvattenveckan är därför ett välkommet tillfälle att fokusera på vatten- och sanitetsfrågorna i utvecklingssamarbetet.

I veckan som gick samlades världens experter på vatten- och sanitetsfrågor i Stockholm under World Water Week 2011 .

Sida är med och stödjer initiativet som ägt rum sedan 1991. I år handlade det särskilt om vattenfrågor i urbana miljöer. Befolkningsökningen över hela världen sker redan nu nästan uteslutande i städer, vilket ställer stora krav på infrastruktur och grundläggande samhällstjänster i form av bland annat vattenförsörjning, fungerande avloppshantering och tillgång till sanitet.

På Sida arbetar vi på tre olika nivåer för att stödja tillgången till rent vatten; genom att samarbeta med globala program som till exempel Stockholm Environment Institute, SEI , genom regionala insatser till länder som delar på en gemensam vattenresurs så som länderna kring Volta-floden eller i direkt samarbete med enskilda länder.

I det tätbefolkade Västbanken och Gaza har vi varit med och finansierat ett avloppsreningsverk i Beth Lahia. Det ingår i ett större samarbete med bland andra Världsbanken och EU kallat NGEST - Northern Gaza Emergency sewage treatment project. Syftet är att lindra de omedelbara hälso-och miljöproblemen i de omgivande samhällena och skapa en tillfredsställande långsiktig lösning på hanteringen av avloppsvatten i norra Gaza. Pumpstationer har också kunnat byggas, men alla insatser har försenats på grund av den politiska situationen. Tillgången till rent vatten är ett stort problem för det palestinska folket, som måste klara sig på volymer långt under Världshälsoorganisationens normer. Och trots insatser från omvärlden, minskar tillgången. Läs mer om hur vattenbristen skapar problem i Gaza

Vattenveckans avslutningsanförande hölls av Minister Dr. Shaddad Attili  från Palestinska vattenmyndigheten, PWA, som framhåll Sveriges framträdande roll i arbetet med att skapa medvetenhet om vattenfrågornas vikt i världen.

Han pekade på vissa framgångar i det reformprogram som PWA lanserat för att kunna förse befolkningen med rent vatten. I Gaza och på Västbanken omfattar vattenbristen såväl sociala som fysiska och politiska aspekter. Att ta befälet över den egna problematiken är ett viktigt steg. Ett av många problem är att havsvatten tränger in och förstör grundvattnet. En avsaltningsanläggning står därför högt på prioriteringslistan för att Gaza-borna ska kunna få rent dricksvatten.

Ana Mancheno Gren som arbetar på Generalkonsulatet i Jerusalem deltog också under vattenveckan för Sveriges räkning. Av veckans alla teman vill hon särskilt framhålla behovet av innovationer, ny teknologi, bättre kommunikation mellan beslutsfattare och behovet av att stärka ungdomarna. I hela världen,  och särskilt i fattiga länder, finns det ett enormt behov av stöd till högkvalitativ vetenskaplig forskning. Att stärka ländernas egen kunskapsutveckling och skapa förutsättningar för lokala idéer gagnar skräddarsydda problemlösningar. Att fortsätta i samma fotspår som tidigare möter inte framtidens krav på vattenförsörjning. Därtill behövs institutionella reformer för att skapa incitament för förändring, och det finns ett tydligt behov av politiskt och juridiskt stöd för att göra dessa förändringar möjliga.  

På själva avslutningsdagen antogs en deklaration eller gemensam ståndpunkt, the Stockholm declaration, som siktar framåt mot det stora toppmötet på miljöområdet i Rio de Janeiro nästa år, Rio+20. I deklarationen lyfts frågor kring vattentillgång, arbetet för millenniemålen och dess resultat samt hållbar 'grön' tillväxt. Hela deklarationen  (pdf).

Läs mer om hur vi arbetar med vatten och sanitetsfrågor  i utvecklingssamarbetet.  


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän