Test 140612

Foto: Sida

resurser för alla aktörsgrupper

Upphandlingar på Sida

Publicerad: 13 juni 2009 Uppdaterad: 1 februari 2017

Alla  Sidas upphandlingar utannonseras på Kommers Annons. 

Kommers Annons kan du anmäla intresse för en upphandling, ladda ner bilagor och ställa frågor. Du kan också läsa om planerade, pågående och avslutade upphandlingar.

Eftersom Sida nyligen flyttat över till en ny leverantörsportal behöver nya konton i Kommers Annons skapas vilket du gör på den här sidan.

Så fungerar upphandlingar hos Sida

Vi upphandlar konsulttjänster, samarbeten med myndigheter och inköp av tjänster som vi behöver för att bedriva vår verksamhet. Svensk biståndspolitik förändras ständigt och därmed också Sidas sätt att arbeta. I dag sker väldigt få upphandlingar i Sidas regi. Det finns två huvudsakliga anledningar till att vi inte längre har så många upphandlingar:

Samordning av insatser
I dag försöker biståndsorganisationerna runt om i världen att samordna sina insatser. Sida låter därför andra organisationer sköta mycket av det praktiska arbetet, inklusive upphandlingen av underleverantörer.

Vi villkorar inte längre
För att biståndet ska bli så effektivt som möjligt överlåter de flesta större aktörer upphandlingen av projekt till sina mottagarländer. Det innebär att Sida inte längre ställer villkoret att dessa länder ska samarbeta med svenska leverantörer.

Svenska företag kan självklart delta i upphandlingen. Och Sida stöder mottagarländernas arbete med upphandlingarna så att seriösa företag, som tar socialt ansvar och miljöansvar, kan konkurrera om kontrakten.


Vanliga frågor om upphandlingar

Lagen om offentlig upphandling gäller för alla Sidas upphandlingar, med undantag för dem som sker enligt andra internationella regler. Här följer vanliga frågor och svar om upphandlingar:

Vilka regler gäller för Sidas upphandlingar?

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för alla Sidas upphandlingar, med undantag för dem som sker enligt andra internationella regler (LOU 3 kap 7-9 §§). För Sidas del handlar det då oftast om samarbetsupphandlingar som lyder under Sida Procurement Guidelines (SPG) eller andra internationella upphandlingsregler. Mer information om upphandlingar och Lagen om offentlig upphandling finns på Konkurrensverkets webbplats.

Kan jag återanvända underlaget från ett tidigare anbud? 
Du kan säkert återanvända vissa delar och formuleringar, men i varje upphandling finns villkor som ska vara uppfyllda. De skiljer sig ofta i varje enskild upphandling. Var därför noga när du läser igenom och besvarar förfrågningsunderlaget.

Hur lång tid tar det att fylla i ett anbud? 
Det är svårt att säga, men börja besvara förfrågningsunderlaget så snart du kan. Vissa uppgifter och dokument som efterfrågas kan behöva inhämtas från myndigheter, vilket kan kräva en viss handläggningstid.

Vilka typer av dokument ska man skicka med? 
I förfrågningsunderlaget anges vilka dokument som krävs.

Hur gör jag om jag har frågor om anbudet? 
Frågor måste lämnas skriftligt. I anbudet står det vem som är kontaktperson och var frågor kan skickas. Där står också vilket datum som är sista datum för frågor, oftast tio dagar innan anbudstiden går ut.

Hur får jag veta vad andra har frågat om? 
En sammanställning över relevanta frågor, svar och förtydliganden publiceras på Kommers Annons, under respektive upphandling.

Finns all information jag behöver i anbudsunderlaget? 
De frågor och svar som publiceras på Kommers Annons är viktiga komplement till informationen i anbudet och är bra att ta del av.

Vem får inte delta i Sidas upphandlingar? Om en anbudsgivare är dömd för brott eller riskerar att försättas i konkurs, utesluts denne från att delta i upphandlingen. Fler uteslutningsgrunder finns i 13 kap. 1-3 §§ LOU.

Vad händer om jag lämnar in anbudet för sent? 
Anbud som kommer in efter sista datum för inlämning av anbud prövas inte.

Hur är det med sekretessen? Kan mina konkurrenter ta del av mitt anbud? 
Fram till dess att Sida beslutat om vem som tilldelas kontrakt och har lämnat information till alla anbudsgivare om utfallet, råder absolut sekretess. Det betyder att inga uppgifter ur anbuden eller ansökningarna får lämnas ut. Sida får till exempel inte berätta vem som lämnat in anbud, vem som begärt ut förfrågningsunderlag eller hur många som deltar i upphandlingen.

Hur får jag veta hur det har gått? 
När Sida fattat ett beslut om tilldelning meddelas alla anbudsgivare via mejl. Du får då ett tilldelningsbeslut med information om vem som får skriva kontrakt samt en redovisning av vad som legat till grund för beslutet.

Vad händer om jag vinner upphandlingen? 
Då får ditt företag sluta ett upphandlingskontrakt/ramavtal med Sida. Sida undertecknar tidigast kontrakt den 11: e dagen efter att alla anbudsgivare fått tilldelningsbeslutet och då får ingen överprövning ha påbörjats. Kontraktet börjar inte gälla förrän det är undertecknat av båda parter.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän