Tre personer står tillsammans och skriver på små postitlappar. De har namnskyltar runt halsen och man förstår att de medverkar i en workshop.

Deltagare på en workshop i Tanzania utformar en plattform där regionala civilsamhällesorganisationer ska verka. Plattformen är en av sex regionala plattformar inom programmet Civil Society Innovation Initiative.

Foto: Counterpart International

Om samarbetet med det civila samhället

Innovativt stöd till civilsamhället

Uppdaterad: 24 juni 2015

För att få ytterligare genomslag i stödet till det civila samhället har Sverige och Sida inlett ett samarbete med USAID kring civila samhällets innovationsprogram (Civil Society Innovation Initiative).

Civilsamhällesorganisationer får allt svårare att verka fritt i många länder. För att stödja och underlätta deras verksamhet har Sida tillsammans med den amerikanska biståndsorganisationen USAID, Aga Khan Foundation och Open Society Foundations utformat Civil Society Innovation Initiative (CSİI). Programmet utformades tillsammans med 45 civilsamhällesorganisationer under november 2014 och riktar sig till civilsamhällesorganisationer och andra aktörer som vill bidra till fattigdomsbekämpning och demokratisk utveckling. CSİI är en del av det bredare Science, Technology, Innovation and Partnership (STIP)-avtalet med USAID som skapar förutsättningar för samarbete inom en rad områden för att identifiera och stödja nytänkande och innovationer inom utvecklingssamarbetet.

– De senaste åren har allt fler regeringar infört lagar och regler som begränsar och undertrycker det civila samhället. Sida har ingått ett brett partnerskap för att motverka den negativa trenden och möjliggöra för det civila samhället att arbeta innovativt, säger Charlotta Norrby, enhetschef på Sidas enhet för Civila samhället.

Det gemensamma initiativet syftar till att etablera regionala plattformar där organisationer kan utbyta idéer och erfarenheter men även genomföra gemensamma satsningar. Plattformarna ska fungera som mötesplatser för lokala civilsamhälles-organisationer men även vara en plats där organisationerna kan hitta samarbeten med nya partners inom den privata sektorn eller den akademiska världen. Arbetet samordnas av programmets genomförande-organisationer CIVICUS och Counterpart International. Niklas Hansson, programansvarig på Sida, understryker vikten av brett deltagande och transparens:

– Det unika med programmet är att civilsamhälles-organisationer och givare tillsammans utformar plattformarna. Genom att främja en plattform där det civila samhället kan få kontakt med nya partners kan innovativa metoder och verktyg utvecklas, vilket i sin tur stärker det civila samhällets röst, säger Niklas.

CSİI är ett globalt initiativ med fokus på regionala och lokala aktörer. Hubbarnas verksamhet kan därför vara av intresse för svenska civilsamhällesorganisationers samarbetspartners ute i samarbetsländerna. Sex regionala plattformar, så kallade hubbar, kommer att skapas. En i Latinamerika, en i östra och södra Afrika, en i västra och centrala Afrika, en i Central- och Sydasien, en i Ostasien och en i mellanöstern och Nordafrika. Under 2015 hålls en workshop för varje region, där lokala civilsamhällesorganisationer tillsammans med givarna tar fram underlag för hur hubbarna ska utformas. Den första workshopen ägde rum i Panama 13-15 april. En av de deltagande civilsamhällesrepresentanterna berättar om sin upplevelse av workshopen:

– Det är en otrolig möjlighet att få vara med och utforma ett initiativ som på regional nivå stödjer civilsamhällesorganisationer att påverka Latinamerika att bli mer en mer demokratisk, inkluderande och välmående region. Det var fantastiskt att känna den enorma energin, ivern och engagemanget från de andra deltagarna.

En deltagare från workshopen i Tanzania ger sitt perspektiv på initiativet:

– Tanken på att givarorganisationer och det civila samhället möts för att tillsammans skapa, designa och förhoppningsvis även implementera idéer för att utöka och försvara civilsamhällets ständigt krympande utrymme var riktigt spännande för mig. Det är anledningen till att jag deltog i initiativet.

Sidansvarig: Enheten för civila samhället

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän