Granskning av Sidas samarbete med statliga myndigheter utanför följsam-konceptet - Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet

Publication
Author:
William Stannervik
Series:
Serier – Sida InternrevisionDescription:
Internrevisionen 07/01 Granskningsinsats / Styrelsen beslutade i Revisionsplanen för 2007 (fastställt 2006-12-08) att ytterligare en granskning av de statliga samarbetena skulle genomföras. Internrevisionen bedömer att efterlevnaden av överenskommelsen i de granskade delarna är utan anmärkning.
Sida har med nuvarande rutiner inte full insyn i hela den ekonomiska hanteringen av Sidamedel som ingår i överrenskommelserna med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Kravet på revision saknas.
pages:26