Granskning av Sidas ramöverenskommelse med statliga myndigheter: Följsam-konceptet

Publication
Author:
William Stannervik
Series:
Serier – Sida InternrevisionDescription:
Internrevisionen 06/02 Granskningsinsats / Mot bakgrund av Sida målsättning att sluta fler överenskommelser med statliga myndigheter samt Sidas ansvar för att garantera redovisningens tillförlitlighet har internrevisionen i sin årliga riskanalys identifierat dessa samarbeten som ett granskningsområde. En granskning av Följsam samarbetet ingår i Internrevisionens plan för 2006 vilken beslutats av Sidas styrelse.
pages:26