Granskning av intern styrning och kontroll vid Sidas informationsavdelning

Publication
Author:
Dan Melin
Series:
Serier – Sida InternrevisionDescription:
Internrevisionen 06/03 / Dokumentet beskriver granskning av intern styrning och kontroll utifrån COSO-modellens fem komponenter. Redovisningen av resultaten har strukturerats utifrån den i internrevision ofta använda COSO-modellen (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, www.coso.org), för intern styrning och kontroll. Denna består av följande fem komponenter och sambandet dem emellan: kontrollmiljö, riskanalys, kontrollfunktioner, information och utbvildning, uppföljning och utvärdering – tillsyn.
pages:16