Sidas miljöarbete 2005

Publication
Author:
Miljöpolicyebheten
Description:
Redovisning av arbetet med Sidas miljöledningssystem / Miljötänkande och miljöhänsyn är nödvändigt om utvecklingssamarbetet ska bidra till en hållbar utveckling. För att systematisera arbetet för en hållbar utveckling har Sida sedan 1996 ett formellt miljöledningssystem. Miljöledningssystemet består av tre delar:
- miljöpolicy och mål,
- handlingsplan,
- uppföljning och rapportering.
Detta är en redovisning av Sidas arbete inom miljöledningssystemet under 2005.

pages:22