Granskning av Sidas hantering och kvalitetskontroll av konsultfakturor

Publication
Author:
William Stannevik
Series:
Serier – Sida InternrevisionDescription:
Internrevisionen 05/06 Granskningsinsats / 1.2 GRANSKNINGENS SYFTE
- Att bedöma om Sidas har ändamålsenliga rutiner för att hantera och kontrollera konsultfakturors kvalitet före utbetalning och bokföring.
1.3 GRANSKNINGENS MÅL
Internrevisionen har:
- Granskat efterlevnaden av Sidas rutiner för att hantera och kontrollera konsultfakturors kvalitet.
- Granskat de operativt ansvarigas kännedom om och tillgång till dessa rutiner.
- Granskat ändamålsenlighen av Sidas intern kontroll vad gäller hanteringen och kvalitetskontrollen av konsultfakturor

pages:20