Granskning av Sidas representation

Publication
Author:
William Stannervik
Series:
Serier – Sida InternrevisionDescription:
Internrevision 06/01 / Internrevisionen vill sammanfattningsvis betona att Sidas efterlevnad av hantering och redovisning av representation är tillfredsställande. Vi har inte funnit något anmärkningsvärt eller verksamhetsfrämmande i stickproven. Det är vår uppfattning, baserat på våra samtal och vår substansgranskning, att Sidas avdelningar sällan och eftertänksamt använder sig av representation.
pages:22