Ett utvecklingsfrämjande humanitärt bistånd

Publication
Author:
Ingmar Armyr
Description:
- en lägesrapport och begreppsdiskussion / 1966 utarbetade Sidas enhet för humanitärt bistånd en plan baserad på en genomarbetad målanalys. Analysen identifierade hinder för att uppnå ett utvecklingsfrämjande humanitärt bistånd. Dessa hinder gav en grund för utvecklingen av instrument för extern och intern dialog. Analysen resulterade i en lista av aktiviteter uppdelat på tre olika områden: dokumentation av erfarenheter, anvisningar och analysinstrument. Denna PM presenterar en lägesbeskrivning av detta arbete, en positionsbestämning och samtidigt en slutrapport av denna fas i utvecklingsarbetet.
pages:16