Handel, miljö och utvecklingssamarbete

Publication
Description:
Denna utredning föreslår hur Sverige och EU genom såväl handels- som biståndpolitik kan stödja u-ländernas produktion och export av miljöanpassade produkter så att miljö och ekonomisk utveckling främjas. Utredningen omfattar två delar. Den första delen utgör en bakgrundsteckning för situationen för handel och miljö i ett u-landsperspektiv. Vidare presenteras konkreta förslag på hur Sverige och EU kan stödja u-ländernas övergång till miljöanpassad produktion och främja export av dessa varor.
Utredningen presenterar även en sammanfattning av den tillgängliga informationen om produktion, inhemsk försäljning och exportmöjligheter för miljöanpassade produkter i u-länderna. Marknadssituationen för dessa produkter och de handelspolitiska hindren för export från u-länder behandlas också.
pages:88