Terms of Reference and Policy for the Internal Audit at Sida

Publication
Author:
Department for Evaluation and Internal Audit (UTV)
Series:
Serier – POM Working PaperDescription:
Decmber 1999 / Internrevisionen vid Sida är en oberoende, informationssäkrande och konsultativ verksamhet, som är utformad för att tillföra mervärde och förbättra Sidas verksamhet. Internrevisionen skall, på uppdrag av styrelsen, bistå Sida i att uppnå sina mål genom att tillföra ett systematiskt, strukturerat tillvägagångssätt för att granska, värdera och förbättra effektiviteten i den interna styrningen och riskhanteringen.
Intern styrning är en process som involverar ledning och personal och som syftar till att med rimlig säkerhet uppnå:
- en effektiv verksamhet enligt de av riksdag och regering uppsatta målen;
- efterlevnad av för verksamheten tillämpliga föreskrifter och regeringsbeslut;
- en tillförlitlig återrapportering av resultat.
I en effektiv verksamhet bör måluppfyllelse mätas, kvalitén säkras, myndighetens resurser användas effektivt, tillgångarna skyddas och myndighetens intressen främjas.
pages:14