Lika värde

Publication
Author:
Sida
Description:
Jämställdhet i Latinamerika
De latinamerikanska samhällena präglas av brist på jämställdhet mellan kvinnor och män. Kvinnor diskrimineras inte bara i familjen och på arbetsmarknaden, utan också i utbildningssystemet, hälsovården och politiken. Den bristande jämställdheten är ett hinder för utveckling och fattigdomsbekämpning. Sida arbetar därför för att jämställdhet inte enbart ska betraktas som en kvinnofråga utan som en viktig samhällsfråga.
pages:4