Ung kvinna i Somaliland.
Foto: Johan Bergqvist

Ung kvinna i Somaliland. Foto: Johan Bergqvist

Våra ämnesområden

Fem viktiga arbetsområden för att minska fattigdomen

Publicerad: den 15 juni 2009

Uppdaterad: den 16 april 2013

Fattiga människor ska ha förutsättningar att förbättra sina levnadsvillkor. Det är målet för hela det svenska biståndet. För att kunna genomföra uppdraget på ett effektivt och strategiskt sätt fokuserar vi på fem särskilt viktiga ämnesområden.

De fem områdena är:

  • Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
  • Ekonomisk utveckling
  • Kunskap, hälsa och social utveckling
  • Hållbar utveckling
  • Fred och säkerhet

Alla dessa områden är viktiga för att minska fattigdomen i världen och skapa en rättvis och hållbar utveckling. De omfattar de tre politiska prioriteringar  som regeringen formulerat för det svenska biståndet samt vårt uppdrag att bidra till ekonomisk utveckling och att arbeta för mänsklig säkerhet och genomföra humanitära insatser.

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

Att bli jämlikt behandlad och kunna påverka sitt liv och det samhälle man lever i är grundläggande demokratiska rättigheter. Och de har stor betydelse för att bekämpa fattigdom. Men för miljontals människor är de här rättigheterna långt ifrån självklara. Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet är därför övergripande mål för det svenska utvecklingssamarbetet, och de arbetsområden som Sverige satsar mest på.

Ekonomisk utveckling

Ekonomisk tillväxt behövs för att minska världens fattigdom. Men tillväxt i sig är inte tillräckligt – den ska också komma fattiga människor till del. 

Sida bidrar till ett stort antal insatser som banar väg för ekonomisk tillväxt i samarbetsländerna. Det handlar om infrastruktursatsningar, stöd till småföretagande, att skapa ett bra investeringsklimat eller förhandlingshjälp i klimatdiskussionerna. Men även om att skapa till exempel stabila finansmarknader med ett bra klimat för handel, stöd till institutioner som centralbank, börser och finansinspektioner.

Lantbruk - det vill säga jordbruk inklusive husdjursskötsel, skogsbruk, vattenbruk och fiske - utgör den huvudsakliga inkomstkällan för en majoritet av världens fattiga. Lantbruket har därför potential som fattigdomsinriktad tillväxtmotor och har stor betydelse för att ökad livsmedelstrygghet ska uppnås. Lantbruket kan komma att drabbas negativt av klimatförändringar, men kan också bidra till minskade usläpp av växthusgaser.  

Kunskap, hälsa och social utveckling

Det finns ett starkt samband mellan minskad fattigdom och satsningar på utbildning och hälsa. Kunskap ger människor de verktyg som behövs både för att ta sig ur fattigdomen och bygga ett demokratiskt samhälle. En god hälsa är också en förutsättning för att kunna förbättra livsvillkoren.

Hållbar utveckling

Många fattiga drabbas särskilt hårt av miljö- och klimatförändringar. De flesta lever på det som skogar, mark och hav kan ge. För att minska fattigdomen måste man därför skydda de naturresurser och den miljö som människor är beroende av för sin försörjning.

Fred och säkerhet

Ett annat stort hinder för utveckling är de väpnade konflikter som pågår eller just har avslutats i flera av Sveriges samarbetsländer. För att skapa en demokratisk utveckling i konfliktområden bidrar Sverige till ökad dialog och stabilitet.

Vårt bistånd är ett gemensamt ansvar

Sidas insatser koncentreras till de frågor där Sverige har särskilt kunnande och erfarenhet och där efterfrågan på svenskt stöd är som störst.

Sida samverkar också med flera andra aktörer i det svenska samhället. Inte bara Sveriges bistånd utan alla politikområden – från ekonomi och miljö till kultur och utrikessamarbete – ska bidra till en rättvis och hållbar utveckling enligt propositionen Sveriges politik för global utveckling (PGU).

Myndigheter, kommuner, näringsliv med flera har alla viktiga roller att spela. Politiken utgår från fattiga människors perspektiv med övertygelsen om att de med rätt förutsättningar själva kan ta sig ur fattigdomen.

Sidansvarig:

 
Tipsa en vän
Dela
2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.