Regeringens regleringsbrev.

Foto: Helena Landstedt

Så styrs vi

Regleringsbrevet visar hur Sidas verksamhet ska finansieras

Uppdaterad: 31 mars 2017

Sida får varje år ett regleringsbrev från regeringen. Regleringsbrevet styr årets verksamhet och anger mål, budget och hur budgeten ska fördelas på olika verksamheter. Krav på återrapportering anges också, samt särskilda uppdrag.

I det årliga regleringsbrevet anger regeringen bland annat vilka mål Sida ska uppnå med sin verksamhet. Vilka Sidas uppgifter är framgår av Instruktionen.  Regleringsbrevet anger även hur mycket pengar som Sida har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan våra olika uppdrag. I regleringsbrevet står också hur Sida ska redovisa verksamheten.

Regleringsbrevet 2017

Sida har två anslag; det största är Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd i budgetpropositionen och uppgår 2017 till 33,5 miljarder kronor. Cirka en miljard kronor går till Sidas förvaltningskostnader, vilket innebär en administrationskostnad om tre procent.

I regleringsbrevet 2017 förlängs ett antal strategier och Sida får dessutom sex särskilda uppdrag:

1. Integrerat konflikt-, miljö- och klimatperspektiv
Sida ska redovisa hur myndighetens verksamhet utgår från och genomsyras av ett integrerat konfliktperspektiv och ett integrerat miljö- och klimatperspektiv i utvecklingssamarbetet.

2. Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling
Som underlag för Sveriges rapportering om genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling i juli 2017, ska Sida kortfattat redovisa hur verksamheten har bidragit till genomförandet av Agenda 2030. Återrapporterat 2017-03-31.

3. Utnyttjande av utvecklingssamarbetet för att motverka det krympande utrymmet för civilsamhället
Sida ska föreslå hur svenskt utvecklingssamarbete mer effektivt kan bidra till att specifikt motverka de senaste årens krympande demokratiska utrymme genom att stärka civilsamhället. Det kan handla om att stödja civilsamhällets organisationer, men också i en bredare bemärkelse främja en gynnsam miljö för civilsamhället att verka i. Återrapporterat 2017-03-15.

4. Åtgärder för kapacitetsutveckling
Sida ska redovisa myndighetens arbete med anpassning till ett förändrat klimat och åtgärder för att minska klimatpåverkan. Sida ska också kartlägga svenskt stöd till kapacitetsuppbyggnad som bidrar till utvecklingsländernas genomförande av målen i Parisavtalet. Återrapporterat 2017-09-29

5. Moderna beredskapsjobb
Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt från och med 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter.

6. FN:s havskonferens
Sida ska bistå Regeringskansliet i förberedelser, genomförande och uppföljning av FN:s högnivåkonferens den 5-9 juni 2017 för att främja genomförandet av FN:s globala mål för hav och marina resurser. Sverige är tillsammans med Fiji ordförande för konferensen.

Tidigare regleringsbrev och återrapporteringar

I regleringsbrevet 2016 fick Sida i uppdrag att särskilt prioritera  expertstöd till regeringens arbete med Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och resultatet av COP21. Myndigheten skulle också stödja regeringen i arbetet med att informera och engagera aktörer i det svenska samhället i genomförandet av Agenda 2030. Ett antal strategier förlängdes och Sida skulle särskilt värna insatser som syftar till att stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Andra uppdrag var kapacitetsuppbyggnad och resiliens mot katastrofer (Återrapporterat 20160426, pdf), den sociala dialogen i utvecklingssamarbetet (Återrapporterat 2016-06-03, pdf), barnrättsfrågor (Återrapporterat 2016-05-31, pdf), hållbar upphandling (Återrapporterat 2016-09-28, pdf), minskade utsläpp från resor och transporter, samt beskriva och analysera migration i utvecklingssamarbetet (enligt ändring i Regleringsbrevet 2016-03-31) (Återrapporterat 2016-05-31, pdf).


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän