Regeringens regleringsbrev.

Foto: Helena Landstedt

Så styrs vi

Regleringsbrevet visar hur Sidas verksamhet ska finansieras

Publicerad: 9 juni 2009 Uppdaterad: 4 oktober 2016

Sida får varje år ett regleringsbrev från regeringen. Regleringsbrevet styr årets verksamhet och anger mål, budget och hur budgeten ska fördelas på olika verksamheter. Krav på återrapportering anges också, samt särskilda uppdrag.

I det årliga regleringsbrevet anger regeringen bland annat vilka mål Sida ska uppnå med sin verksamhet. Vilka Sidas uppgifter är framgår av Instruktionen.  Regleringsbrevet anger även hur mycket pengar som Sida har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan våra olika uppdrag. I regleringsbrevet står också hur Sida ska redovisa verksamheten.

Regleringsbrevet 2016

Målet att en procent av Sveriges bruttonationalinkomst, (BNI), ska gå till att bistånd kvarstår. De så kallade avräkningarna får inte överstiga 30 procent.
Sida har två anslag; det största är Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd i Budgetpropositionen och uppgår 2016 till 30,2 miljarder kronor. Cirka en miljard kronor går till Sidas förvaltningskostnader, vilket innebär en administrationskostnad om tre procent.

Under 2016 ska Sida särskilt prioritera att bidra med expertstöd i regeringens arbete med Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och resultatet av COP21. Myndigheten ska också stödja regeringen i arbetet med att informera och engagera en bredd av aktörer i det svenska samhället i genomförandet av Agenda 2030.

Ett antal strategier förlängs och Sida ska särskilt värna insatser som syftar till att stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

I regleringsbrevet 2016 får Sida fem särskilda uppdrag:

1. Kapacitetsuppbyggnad och resiliens mot katastrofer. Sida ges i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetar med det långsiktiga utvecklingsbiståndet i stärkandet av lokalt verkande organisationer och lokala myndigheter. (Återrapporterat 20160426, pdf).

2. Den sociala dialogen. Sida ges i uppdrag att samlat redovisa hur myndigheten arbetar med den sociala dialogen i utvecklingssamarbetet, mot bakgrund av regeringens betoning på konceptet Global Deal. (Återrapporterat 2016-06-03, pdf).

3. Barnrättsfrågor. Sida ges i uppdrag att samlat redovisa hur myndigheten - inom ramen för det övergripande rättighetsperspektivet - arbetar med barnrättsfrågor och en integrering av barnrättsperspektivet i verksamheten. (Återrapporterat 2016-05-31, pdf)

4. Hållbar upphandling. Sida ges i uppdrag att redogöra för hur myndigheten för närvarande verkar för att miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetskriterier tillämpas i både bilateral och multilateral biståndsfinansierad upphandling. (Återrapporterat 2016-09-28, pdf)

5. Minskade utsläpp från resor och transporter. Myndigheten ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter.

6. Migration i utvecklingssamarbetet. Sida ges i uppdrag att översiktligt beskriva och analysera i vilken mån och på vilket sätt myndighetens strategistyrda verksamhet beaktar migrationsaspekter, såsom migrationens potential och utmaningar och den växande utmaningen med att flyktingar lever under långa tidsperioder i närliggande länder. (Enl ändring i Reglerinsbrevet 016-03-31). (Återrapporterat 2016-05-31, pdf)

Tidigare regleringsbrev och återrapporteringar

Enligt regleringsbrevet för år 2015  fick Sida i uppdrag att återuppta utvecklingssamarbetet med Bolivia och Burkina Faso. I verksamheten skulle vi särskilt prioritera förberedelsearbetet inför att de nya hållbara utvecklingsmålen (SDG) antogs. Andra områden som lyftes fram var bland andra Jämställdhetsintegrering, Integrering av miljö- och klimatperspektiv (se Sidas återrapportering till regeringen), rapportering av biologisk mångfald och ekosystemtjänster (se Sidas återrapportering till regeringen), strukturella orsaker till fattigdom och ojämlikhet (se Sidas återrapportering till regeringen)  samt Politiken för global utveckling, PGU, (se Sidas återrapportering till regeringen) liksom det bistånd som gick genom multilaterala organisationer. Vi hade också i uppdrag att genomföra en fördjupad analys och bedömning av mervärdet av olika typer av strategier samt att rapportera om samverkan med näringslivet liksom att analysera hur Sida ska verka för att nå miljömålen. Något som ska göras genom den Genomförandeplan för Sidas arbete med miljömål 2016-2019 som tagits fram. Den ska tydliggöra bidraget till att nå målen genom att innehålla redovisning av mål, konkreta åtgärder, indikatorer etc. Planen ska integreras i de ordinarie planeringsprocesserna. 

För 2014 rapporterade vi bland annat myndighetens arbete med att utveckla innovativa bistånds- och finansieringsformer samt förslag på hur jämställdhetsintegreringen i biståndet kan öka ytterligare . I januari 2015 redovisade vi en intensifierad satsning på ökad transparens och openaid.se. Den 31 mars, 2015 skickade vi in en återrapportering om hur Sida kan främja ökade investeringar av institutionella investerare i Afrika söder om Sahara, inklusive ett tilläggsuppdrag som rör hur förslagen särskilt främjar miljö och hållbar utveckling, med bilaga.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän