Utrikesdepartementet vid Gustav Adolfs torg i Stockholm.

Utrikesdepartementet vid Gustav Adolfs torg i Stockholm.

Foto: Helena Landstedt

Om oss

Så styrs vi

Publicerad: 16 juni 2009 Uppdaterad: 26 januari 2015

Sida är en myndighet som lyder under Utrikesdepartementet. Regeringen styr vår verksamhet och vi genomför de uppdrag vi får för att nå målen med den svenska utvecklingspolitiken.

Myndighetens verksamhet regleras av:

Regeringens förordningar beskriver kortfattat hur Sida ska utföra sitt arbete.

Förordningarna beskriver även hur myndigheten ska bistå regeringen, vilka organisationer myndigheten ska samarbeta med samt hur myndigheten ska lägga upp arbetet i samarbetsländerna.

Regeringens årliga regleringsbrev anger bland annat vilka mål Sida ska uppnå med sin verksamhet och hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande.

Det anger också hur pengarna ska fördelas mellan myndighetens olika verksamheter - landsamarbeten, regionsamarbeten, specifika ämnesfrågor, förvaltning och så vidare.

Av Sveriges anslag till internationellt bistånd  2015 går 27,5 miljarder kronor genom Sida. Av det beloppet är 9,8 miljarder kronor medel som Sida hanterar betalningarna och viss uppföljning för men där beslut och resultatuppföljning görs av regeringskansliet. Resten går framför allt genom Utrikesdepartementet.

Regeringen ger också särskilda uppdrag varje år som kan syfta till att bland annat fördjupa kunskap inom ett visst område eller effektivisera organisationen.

Uppföljning och resultat

Varje år lämnar Sida en årsredovisning till regeringen, med information om bland annat kostnader, intäkter och resultat. Utifrån årsredovisningen följer regeringen upp och utvärderar myndighetens verksamhet.

Sida lämnar årsrapporten med en särskild resultatbilaga till regeringen. Resultatbilagan innehåller en rad exempel på hur svenskt bistånd har bidragit till att minska fattigdom.

Årsredovisningen och myndigheternas budgetunderlag ligger till grund för arbetet med nästkommande års statsbudget och regleringsbrev.

Riksrevisionens granskningar leder till att Sida kan utveckla verksamheten och bli ännu bättre på att nå resultat. Expertgruppen för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd är en kommitté som inrättades den 31 januari 2013. Expertgruppens uppdrag är att är att beställa, sammanställa, genomföra och kommunicera utvärderingar, analyser och studier om biståndets genomförande, resultat och effektivitet.

Läs mer om biståndets resultat.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän