Skolbarn som planterar i Reel Gardenings projekt.

Skolbarn planterar i ett projekt som drivs av organisationen Reel Gardening, som arbetar för att sprida fröer till hushåll och skolor. Målet är att de ska odla enkla grödor för eget bruk.

Foto: Reel Gardening

sydafrika

Vårt arbete i Sydafrika

Uppdaterad: 4 maj 2015

Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete med Sydafrika avslutades 2013. Det svenska stödet till landet inleddes på 60-talet som humanitärt bistånd under apartheid. Under den sista strategiperioden etablerades cirka 100 projekt inom aktörssamverkan som sannolikt kommer att finnas kvar även efter 2013. Följande text är från 2009:

Det svenska stödet till Sydafrika inleddes på 1960-talet som humanitärt bistånd till African National Congress (ANC)  och andra organisationer som drev kampen mot apartheid. Efter att apartheid avskaffats och ANC vunnit valet 1994 övergick det humanitära biståndet till ett mer reguljärt utvecklingssamarbete.

Utvecklingssamarbetet med Sydafrika var under den sista strategiperioden 2009-2013 inriktat mot ett bredare samarbete byggt på samfinansierade partnerskap inom bland annat handel och investeringar, institutionellt samarbete och det civila samhället, kallat aktörssamverkan.

Aktörssamverkan inriktade sig på områden av ömsesidigt intresse för Sverige och Sydafrika. Insatserna var i allt större utsträckning samfinansierade och gick ut på att länderna delade med sig till varandra av sina erfarenheter och kunskaper. Syftet var att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara partnerskap inom olika områden och om att involvera aktörer som till exempel skolor, företag, frivilligorganisationer och kyrkor, i processen.

 De övergripande målen med utvecklingssamarbetet var att:

  • minska fattigdom, ojämlikhet och sårbarhet
  • befästa demokratin och främja respekten för de mänskliga rättigheterna
  • bekämpa hiv/aidsepidemin

Samverkan inom många områden

Samarbeten mellan kommuner, regioner och län är en effektiv metod för kunskapsöverföring och kapacitetsutveckling. Det har funnits en rad aktiva samarbeten mellan kommuner och regioner i de båda länderna. Ett exempel är Gävle och Buffalo City som samarbetade under flera år kring frågor som turism, ledarskapsutveckling och krisberedskap.

Sida har också stöttat  samarbete mellan institutioner. Till exempel samarbetade svenska Rikspolisstyrelsen med polismyndigheten i Sydafrika, liksom de båda ländernas skattemyndigheter.

Sydafrika är hårt drabbat av hiv och aids. Sida har stöttat insatser för att förebygga och mildra konsekvenserna av epidemin, exempelvis genom bidrag till Treatment Action Campaign (TAC). TAC verkar aktivt för att ge fattiga tillgång till rådgivning och bromsmediciner.

Inom ramen för SWHAP harIF Metall, Sida och Näringslivets internationella råd  (NIR) arbetat för att öka kunskapen om hur man kan hantera sjukdomen på arbetsplatsen. Hur det kan genomföras visas i en film där några av företagen och några anställda resonerar kring programmet och hiv-prevention. 

Sida har samarbetat med Exportrådet, Sydafrikas näringsdepartementoch svenska företag i Sydafrika för att främja ekonomisk utveckling och bekämpa arbetslöshet. I samarbetet ingick bland annat praktikprogram, ledarskapsutbildningar, handelsprogram och industriskolor. Programmet inriktade sig särskilt på de grupper som var diskriminerade under apartheid.

Fackföreningar, kyrkor och andra organisationer har stor betydelse i en demokrati. Sidas stöd till svenska och sydafrikanska enskilda organisationers arbete för demokrati och mänskliga rättigheter fortsätter. Stödet finansieras via anslaget för enskilda organisationer. 


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän