sierra leone

Vårt arbete i Sierra Leone

Uppdaterad: 10 juni 2014

Sverige har bidragit till bättre utbildning i Sierra Leone. Efter en ansvarsfull utfasning av vårt stöd avslutades det svenska biståndet 2012.

Ökad sysselsättning och minskade klyftor är nyckeln till att bevara freden och stärka demokratin i Sierra Leone. Landets unga som har drabbats hårt av kriget är i stort behov av utbildning.

Enligt strategin för utvecklingssamarbete med Sierra Leone har vi därför bistått utbildningssektorn, inom ramen för Sierra Leones nationella utbildningsplan.  År 2009 ingick Sverige ett avtal om stöd till basutbildning i Sierra Leone under en treårsperiod. Det totala beloppet uppgick till 70 MSEK. De medlen har inte kunnat tas i anspråk fullt ut, delvis beroende på kapacitetsproblem hos mottagarna. När sådant händer kan det bli fråga om att återkräva de medel som inte förbrukats.

Sida har inte haft representation i landet, utan uppföljning och dialog har skett genom samarbete med andra givare på plats och genom besök av ansvarig handläggare på Sida. Enligt beslut som fattats av den svenska regeringen har vi genomfört en ansvarsfull utfasning av samarbetet med Sierra Leone. En utfasningsplan utarbetades och vårt stöd var helt avslutat i december 2012. 

Fortsatt stort hjälpbehov

Landets situation är besvärlig. Många kan inte läsa och fattigdomen är stor. Samtidigt finns här världens högsta siffror för mödra- och barnadödlighet.

Konflikter kan växa snabbt. Den höga ungdomsarbetslösheten gör också att många ungdomar hamnar i kriminalitet eller prostitution.

Arbetet med att skapa ett fungerande samhälle har tagit längre tid än väntat. FN:s fredsbyggande kommission som bildades 2006 utsåg därför Sierra Leone till ett av sina första projekt. Det svenska stödet till utbildningssektorn i landet har ingått i det arbetet.

Vi kan fortfarande bidra med humanitär hjälp vid behov sedan det ordinarie utvecklingssamarbetet avslutats.


Sidansvarig: Avdelningen för konflikt- och postkonfliktsamarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän