Byar runt staden Baucau i Östtimor samlas till procession och en vinnare utses.

Foto: Eva Atterlöv Frisell

Östtimor

Vårt arbete i Östtimor

Uppdaterad: 4 maj 2015

Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete med Östtimor avslutades 2013. Insatserna i landet fokuserade på utbildning och demokratisk samhällsstyrning. En viktig del av det svenska stödet var att bygga upp landets valsystem. Följande text är från 2012.

Målet med Sveriges samarbete med Östtimor är att minska fattigdomen, förbättra möjligheterna till fred och säkerhet och att bidra till en ökad respekt för mänskliga rättigheter. Våra samarbetsområden utgår från Östtimors egna prioriteringar och bygger på de analyser vi själva och andra aktörer gjort av situationen i landet.

Ett viktigt fokus för det svenska stödet är att bidra till hållbar kapacitetsutveckling och stärkta institutioner. Barns, ungdomars och kvinnors rättigheter ges särskild uppmärksamhet.

I slutet av 2010 beslutade den svenska regeringen att avveckla det bilaterala samarbetet med Östtimor. Anledningen är regeringens politik för att koncentrera utvecklingssamarbetet till färre länder. Beslutet innebär att inga fler utbetalningar får göras efter 2013.

Sverige har ingen ambassad på Östtimor och den politiska utvecklingen följs från ambassaden i Indonesien. Sida har heller ingen personal på plats. Vi koncentrerar oss därför på färre insatser som genomförs av FN-organisationerna UNICEF och UNDP. Uppföljningen av utvecklingssamarbetet bedrivs dock från Sverige.

En förstärkt rättssektor

Tillgången till rättssystemet i Östtimor är begränsad, framförallt för människor som bor på landsbygden och bland kvinnor och barn. Många är inte medvetna om sina grundläggande rättigheter och har liten erfarenhet av demokratiska processer. Själva rättssystemet har ännu stora brister, främst på grund av bristen på utbildade östtimorianer.

För att nå de mest utsatta grupperna arbetar vi med att stärka kapaciteten och strukturerna på lokal och regional nivå. Det gör vi bland annat genom stöd till, FN:s utvecklingsfond, UNDP.

I Justice System Program, JSP , arbetar UNDP med att bygga upp ett demokratiskt rättsväsende på Östtimor. Domare, åklagare och jurister utbildas och man har skapat ett grundläggande datasystem för rättsväsendets alla myndigheter i huvudstaden Dili.

Sverige stödjer också Östtimors institution för rättvisa och mänskliga rättigheter, Provedoria. Det är en ombudsmannafunktion till vilken östtimoreser kan klaga på orättvis behandling, brott mot mänskliga rättigheter och korruption. Ombudsmannen är oberoende och genomför egna undersökningar. Provedoria har lådor för klagomål i alla landets 13 distrikt och kontor i fyra städer utanför huvudstaden Dili.

Sverige har också gett stöd för att bygga upp Östtimors valsystem. 2007 års val var de första nationella val som hållits efter självständigheten. Ett fungerande valsystem är en grundläggande förutsättning i ett demokratiskt system. Det svenska stödet går till att bygga upp och stödja landets egna valmyndigheter och hela valsystemet, och därmed bidra till fria, rättvisa och öppna val. Hela valsystemet prövades under president- och parlamentsvalen som år 2012 genomfördes på ett fredligt och kompetent sätt.

Utbildning

Skolväsendet på Östtimor har utsatts för många prövningar. Under den portugisiska kolonialtiden var skolsystemet starkt eftersatt och så sent som 1950 kunde bara fem procent av befolkningen läsa och skriva.

Under konflikten 1999 förstördes 80 procent av alla skolbyggnader och många lärare flydde. Skolsystemet prioriterades dock under återuppbyggnaden och var snart tillbaka på samma standard.

Utbildningsnivån i Östtimor är ännu låg. Runt hälften av de vuxna har inte gått i skolan och analfabetismen är särskilt utbredd bland äldre och kvinnor. Mellan 10 och 30 procent av barnen börjar aldrig i grundskolan och många andra fullföljer inte alla sex klasserna.

För att fler barn ska få utbildning och för att förbättra undervisningen stödjer Sverige FN:s barnfonds, UNICEF:s arbete på Östtimor.

UNICEF driver flera projekt som arbetar för att höja kvalitén på och öka tillgången till grundskoleutbildning bland annat genom utbildning av lärare och utveckling av läroplaner och skolmaterial.


Sidansvarig: Avdelningen för programsamarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän