Vårt arbete i Namibia

Uppdaterad: 12 augusti 2014

Utbildning, offentlig förvaltning, infrastruktur, och den privata sektorns utveckling samt HIV/aids har varit betydande områden i samarbetet mellan Namibia och Sverige. Samarbetet med Namibia pågick i nästan 50 år. Sedan starten har arbetet fokuserat på social och ekonomisk utveckling i Namibia och resulterat i många framgångsrika partnerskap.

Det bilaterala samarbetet fasades ut under 2013

December 2013 var den sista månaden för finansiering av aktiviteter och ingen ny landspecifik strategi planeras. Från svensk sida finns ett starkt önskemål om att fortsätta fördjupa och bredda de nära relationerna mellan Sverige och Namibia.

Ett långvarigt samarbete

Sveriges utvecklingssamarbete med Namibia inleddes under tidigt 70- tal då Sverige stödde befrielsekampen vilket bidrog till ett självständigt Namibia 1990. Efter självständigheten har svenskt stöd bidragit till att forma och stärka myndigheter och institutioner såsom Namibias centralbank. En nationell statistisk centralbyrå byggdes upp i Windhoek och ersatte den tidigare regionala statistiken som samlats in i Sydafrika. Samarbetet har också bidragit till två nya myndigheter inom transport och telenät.

Sverige stöttade aktivt befrielserörelsen under apartheidtiden och fortsatte att stödja Namibias arbete med att stärka demokratin och förbättra levnadsförhållandena.

Stöd som har gjort skillnad

Sverige har under lång tid gett stöd till det omfattande alfabetiseringsprogram som Namibias regering har genomfört. Programmet har bland annat resulterat i att över 85 procent av befolkningen kan läsa och skriva. Drygt 300 skolor har också fått internetuppkoppling och datorer genom programmet SchoolNet bland annat med svensk finansiering.

Hiv och aids är ett enormt problem i Namibia, där ungefär 15 procent av befolkningen är smittad. Sida har bidragit till ett omfattande program för att förhindra att sjukdomen sprids bland ungdomar. Programmet sköts av FN:s barnfond Unicef och FN:s befolkningsfond (UNFPA) och omfattar utbildning, hälsocentra för ungdomar och sociokulturell forskning.

I de flesta avseenden är Namibia en fungerande demokrati. I landets konstitution garanteras grundläggande fri- och rättigheter och kränkningar av dessa förekommer sällan. Sverige har bland annat gett stöd till ett samarbete mellan svenska Riksrevisionen och motsvarande myndighet i Namibia för att förbättra öppenheten och tydligheten i hanteringen av statsbudgeten.

Aktörssamverkan i fokus de sista åren

Det traditionella utvecklingssamarbetet med Namibia var under den sista strategiperioden 2009-2013 inriktat mot ett bredare samarbete byggt på samfinansierade partnerskap, kallat aktörssamverkan, inom bland annat handel och investeringar, institutionellt samarbete och det civila samhället. Aktörssamverkan syftade till att bredda och fördjupa relationerna mellan våra länder, med målet att relationen skulle bestå utan biståndsmedel. Aktörssamverkan genomfördes inom områden:

  • som var av ömsesidigt intresse för de bägge länderna
  • där redan upparbetade kontakter kunde tas tillvara
  • där tidigare insatser varit framgångsrika

Målet var att stärka social- och miljömässigt hållbar ekonomisk tillväxt och att minska fattigdomen. Prioriterade områden har varit fattigdomsinriktad ekonomisk tillväxt, miljö och klimat samt demokrati och mänskliga rättigheter.

Samarbeten som givit resultat

Totalt sett har 45 projekt genomförts inom ramen för aktörssamverkan. Som exempel på resultat kan nämnas att representanter från 17 naturreservat har genomgått utbildning i företagsekonomi samtidigt som reservaten marknadsförts som resmål. Miljöfonder för turister är under utveckling för att bidra till bland annat hållbara energilösningar i reservaten, såsom exempelvis användning av solceller.

Vidare har kvinnor utvecklats inom entreprenörskap och en plattform för kvinnligt företagande har etablerats för den privata sektorns utveckling i södra Afrika. Kluster inom gruv- och mineralsektorn är etablerade i södra Afrika och olika grupper av aktörer kommer att arbeta vidare.

En påbyggnadsutbildning för sjukvårdspersonal har genomförts och renovering och iordningsställande av en rehabiliteringsavdelning för ryggmärgsskadade patienter på Windhoek Central Sjukhus har etablerats. Aktörssamverkan har också möjliggjort radio-, tv- och internet-sändning av nyheter på de 10 språken i landet.


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän