Satsningar på jordbruk och mänskliga rättigheter har gett resultat

Uppdaterad: 10 juni 2014

Reformsamarbetet med Makedonien avslutades vid utgången av 2012. Det övergripande målet under 2010 - 2012 var fortsatt närmande till EU, stärkt demokrati samt rättvis och hållbar ekonomisk utveckling.

Målet för det svenska stödet var att bidra till ekonomisk utveckling i enlighet med EU:s krav. Det svenska biståndet till Makedonien inleddes 1999 i samband med Kosovokrisen och bestod då främst av humanitära insatser.

I en analys 2009 kunde vi konstatera att satsningarna gett långsamt märkbara resultat vilket motiverade ett fortsatt bistånd.

Därefter har vi inriktat stödet mot demokratisk samhällsstyrning, ekonomisk utveckling och senare även miljön. Strategin som beskriver Makedoniens situation och behov ingående sträckte sig till år 2012, då reformsamarbetet avslutades.

Svenska bönder lär de makedonska att organisera sig

Huvuddelen av vårt bistånd i Makedonien gick till jordbruket. Vi gav där bland annat direkt stöd till den makedonska lantbrukarorganisationen Federation of Farmers in the Republic of Macedonia, FFRM så att den kunde utvecklas till en demokratisk intresseorganisation. Avsikten var att öka långsiktigheten i organisationen och skapa möjligheter för fortsatt verksamhet efter Sveriges utfasning.

Ett samarbete med svenska LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) som utförare har lett till att kooperativ enligt svensk modell har kommit igång, där makedoner och albaner som alla bor i landet  samarbetar. Det blev därför samtidigt ett konfliktförebyggande arbete. Läs mer om vårt arbete tillsammans med de makedonska bönderna.Vi deltog också tillsammans med Världsbanken i ett stort projekt för att upprätta ett modernt fastighetsregister. Utan ett fungerande land-  och fastighetsregister är det svårt för investerare och mindre företag att använda fastigheter som krediter och det hämmar den ekonomiska utvecklingen.

Kommunerna tar fram miljöplaner med svenskt stöd

Den decentraliseringsprocess som pågår i Makedonien i enlighet med Ohridavtalet innebär ökat lokalt ansvar för en hållbar ekologisk utveckling. Vi har där bidragit till att stödja pilotkommuner med att ta fram lokala miljöplaner. Centralt gav vi stöd till miljöministeriet för att utveckla en nationell strategi för hållbar utveckling.

Fler kvinnor i parlamentet resultat av satsning

I samarbete med OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) har vi stött utvecklingen av ombudsmannainstitutionen.

Vårt stöd har också gått till enskilda svenska organisationer som i sin tur stödjer lokala samarbetspartner inom det civila samhället. Där har Kvinna till Kvinna och Civil Rights Defenders (fd Svenska Helsingforskommittén) deltagit i att arbeta fram en ny vallag med ett kvoteringssystem som lett till att fler kvinnor kommit in i parlamentet.

För att kvinnor ska kunna vara aktörer i samhället handlar det också om ekonomisk självständighet. Initiativet WEE (Women’s Economic Empowerment) arbetar på olika plan för att ta bort olika typer av hinder för kvinnor i samhälls- och arbetsliv. Det kan handla om möjlighet att få mikro-krediter, äga hus och mark, och att få utbildning och träning för att driva egen verksamhet. Inom dessa områden har Sida spelat en roll. Vi har också stött satsningar på barn och ungdomar i Makedonien syfte att öka toleransen mellan etniska grupper.

Hjälp till självhjälp och högt deltagande från byinvånarna var viktiga grundprinciper för våra satsningar på att utveckla lokal demokrati.


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän