Laos

För att nå Laos nationella mål om en hållbar utveckling krävs miljöledningssystem som ser till att skog och mark inte utnyttjas för hårt.

Foto: NAFRI

resultatexempel

Miljömyndighet ska värna om naturresurserna

Uppdaterad: 19 juni 2014

Laos stora naturresurser är viktiga för landets ekonomiska utveckling. Men ett hårt tryck på råvarorna leder till en stor påfrestning på miljön. Miljömyndigheten WREA ska se till att hänsyn till miljön tas när vattenkraftverk ska byggas eller malm brytas.

Sverige har bistått Laos utveckling under mer än trettio års tid. En stor del av arbetet har skett just på miljöområdet. För att uppnå Laos nationella mål om hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning krävs det starka miljöledningssystem, system som kan säkerställa att resurserna används hållbart utan att påverka miljön negativt.

Sida har därför bidragit till uppbyggnaden av en miljömyndighet som kan utforma och följa upp systemen. Resultatet är institutionen WREA, (the Water Resources and Environment Agency) som fått stöd under 10 år. Den första delen av arbetet har främst handlat om att ta fram och utveckla miljöpolicys och strategier. Samarbetet har under de följande åren, och fram till projektet avslutades 2011, fokuserat på att bygga upp kapacitet för miljöledningssystem på olika samhällsnivåer inte minst genom integrering av miljöhänsyn i nationella och provinsiella utvecklingsplaner. Projektet är en del av det stöd Sida gett till Laos under många år, med syftet att utveckla regeringens kapacitet att hantera det ökade trycket på naturresurssektorn och de utmaningar som det medför.

WREA är idag en respekterad aktör i miljöfrågor på såväl central som regional nivå, framför allt i samband med vattenkraftbyggen och koncessionsavtal för gruvbrytning. Sidas stöd till WREA har omfattat kapacitetsutveckling inom policy- och tillståndsgivningsområdet. Detta har bland annat bidragit till en revidering av landets miljöskyddslag samt till utvecklingen av förordningar och riktlinjer för miljökonsekvensbedömning och nationella miljöstandard. På det institutionella området har stödet resulterat i en omfattande utveckling av de anställdas kompetens, såväl den tekniska som inom management.

En viktig bekräftelse på WREAs status kom 2011, när institutionen omvandlades till ett nationellt naturresurs- och miljöministerium, (MoNRE). Enligt Dr Morten W. Riemer, som arbetar som teknisk rådgivare åt MoNRE har projektet lyckats med att få ett verkligt mandat som miljömyndighet, något som är avgörande för att få andra att lyssna och få gehör för sina frågor.


Sidansvarig: Avdelningen för programsamarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän