Laos

Nya jordbruksmetoder och satsning på flera grödor är ett sätt att hjälpa bönderna i norra Laos att förbättra sina försörjningsmöjligheter.

Foto: NAFRI

resultatexempel

Forskning för minskad fattigdom och hållbara naturresurser

Uppdaterad: 19 juni 2014

Ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom står som två viktiga mål i Laos nationella utvecklingsplan. Men det tredje målet om skydd av landets naturresurser är direkt beroende av de båda andra. För att kunna säkra matproduktionen och samtidigt bevara ekosystemen krävs en hållbar förvaltning, med starka institutioner.

Jord- och skogsbruksinstitutet NAFRI bildades 1999 och med hjälp av stöd från Sida från 2002 har forskningsinstitutet utvecklats till ett av Laos främsta inom sitt område. Jord- och skogsbrukssektorn är en starkt bidragande faktor till den ekonomiska tillväxt som Laos genomgått det senaste decenniet, med en fattigdom som har minskat från 46 till 20 procent på sju år. Men ett allt hårdare tryck på naturresurserna kräver långsiktiga strategier för att utvecklingen ska vara hållbar, och här är forskning viktig.

NAFRI har lyckats bygga upp ett nationellt fungerande forskningssystem med syftet att förbättra invånarnas försörjningsmöjligheter och landets livsmedelstillgång. Samtidigt ska produktionen vara hållbar och ta hänsyn till ökande klimatförändringar.

– Att stärka små jordbrukare på landsbygden där de flesta fattiga bor, det är väldigt viktigt, säger Dr. Bounthong Bouahom, generaldirektör för NAFRI. Men det är också viktigt att vi inte bara se till den ekonomiska tillväxten i landet utan även inkluderar sociala och ekologiska aspekter.

En tendens som blivit tydlig de senaste åren är att omvandla skog och jordbruksmarker till gummiplantager, vilket gör det svårare för landet att bevara den biologiska mångfalden. Att odla gummi på all sin jordbruksmark innebär dessutom en hög finansiell risk för den bonde som ställer om sitt jordbruk, eftersom gummiträden kräver mycket skötsel och det tar sju år innan de är färdiga för att tappas. Många av dem som hoppar på gummiproduktionen är inte medvetna om dessa risker.

Att förbättra småböndernas försörjningsmöjligheter är målet för ett av NAFRI:s fem forskningsprogram. Istället för att satsa på monogrödor kan bönderna få hjälp att bredda sina inkomstkällor, t.ex. genom att skörda kardemumma och bambuskott i skogen som sedan kan säljas på marknaden.

Från skogsindustri till hållbar utveckling

Sida var det första västlandet att inleda samarbete med Laos 1975. Till en början fokuserade stödet på skogs- och sågverksindustrin, men i mitten av 80-talet skiftade fokus mot en hållbar utveckling av skogsresurserna och landsbygdsbefolkningens möjligheter att försörja sig.

Kapacitetsutveckling har varit en viktig del i arbetet med att utveckla NAFRI, bland annat för att verksamheten ska kunna fortsätta utan givarstöd. År 2011 fasar Sida ut sitt utvecklingssamarbete med Laos.

– En av de viktigaste principerna för Sidas långvariga stöd till Laos skogs- och jordbrukssektor har just varit att Laos haft ägarskapet. Det har gjort att stödet blivit mer effektivt, säger Dr. Bounthong Bouahom.

Dr Bounthong intervjuas av Ylva Sahlstrand vid ett besök på Sida hösten 2011.

 

Ett av de Sida-stödda program som bidragit till att etablera NAFRI som forskningsinstitut är URDP (Upland research and Capacity Development Program). Programmet startade 2002 med syftet att utveckla forskningskapacitet för utveckling av tekniker/modeller som kan förbättra levnadsförhållanden på höglandet. Därmed kan fattigdomen minskas och områdets naturresurser utnyttjas på ett mer hållbart sätt.

Genom rådgivning och kapacitetsbyggande från NAFRI har bönderna i landets norra delar fått förbättrad kunskap och blivit medvetna om alternativa möjligheter till försörjning; till exempel förbättrade jordbruksmetoder genom mer produktiva rissorter, husdjursuppfödning av grisar och höns för extra inkomst eller produktion av gräsfrön till försäljning. Dessutom har omfattande fältarbete genomförts för att lyfta fram goda exempel, vilka även legat till grund för de policies som senare tagits fram.

Programmet URDP har åstadkommit en klar förbättring av den tekniska kapaciteten hos NAFRI och dess medarbetare, vilket i sin tur bidragit till att forskningsinstitutet idag är en viktig aktör när det gäller hanteringen av landets naturresurser.

Fakta:

NAFRI (The National Agriculture and Forestry Research Institute) etablerades 1999 genom att Laos existerande forskningscentrum för jordbruk, boskap, fiskeri och skogsbruk slogs samman.
Sida har stött arbetet med att bygga upp den tekniska och personella kapaciteten inom NAFRI mellan 2002 och 2011.

Viktiga ambitioner för NAFRI är att :
• Bedriva utvecklingsfrämjande forskning som fokuserar på livsmedelsäkerhet, ökade inkomster, hållbart utnyttjande av naturresurser, stöd till policyframtagning samt anpassning till klimatförändringar.
• Utveckla en forskningskultur och kapacitet inom jordbruk och skogsbruk.
• Utveckla effektiva kommunikations- och informationssystem.

URDP programmet som är en del av Sidas stöd för att utveckla NAFRI, avslutas i februari 2012. Programmet som inleddes 2007 är en andra fas av det första projektstödet till NAFRI som inleddes 2002.

Stödet till NAFRI är en del av Sidas program för stöd till Laos naturersurssektor, där det övergripande målet varit att minska fattigdomen och säkerställa ett hållbart utnyttjande av  naturresurserna.


Sidansvarig: Avdelningen för programsamarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän