Kina

Vårt arbete i Kina

Uppdaterad: 6 februari 2015

Kina är ett av de länder där Sverige har bedrivit så kallat selektivt samarbete. Landet har haft en stark ekonomisk tillväxt och utvecklats till en ekonomisk stormakt. Tillväxten har skett på bekostnad av miljön. Klyftorna mellan fattiga och rika och mellan stad och landsbygd har ökat. Politiska och medborgerliga rättigheter är fortsatt starkt kringskurna.

Det bilaterala samarbetet fasades ut under 2013

December 2013 var den sista månaden för finansiering av aktiviteter och ingen ny landspecifik strategi planeras.  Från svensk sida finns ett starkt önskemål om att fortsätta fördjupa och bredda de nära relationerna mellan Sverige och Kina.

Ömsesidigt intresse ska finnas

Strategin för selektivt samarbete med Kina 2009-2013 var den sista för det bilaterala utvecklingssamarbetet med Kina. Under denna period har samarbete framför allt genomförts i form av aktörssamverkan.

Målet för aktörssamverkan  har varit att stimulera framväxten av självbärande relationer mellan svenska och kinesiska aktörer. Kriterier för stöd var att det ska finnas ett ömsesidigt intresse, ett gemensamt ägarskap, kostnadsdelning och delat ansvar. Bärkraftigheten i relationerna förväntades öka med tiden, medan finansieringen från biståndsanslaget successivt minskade.

Sveriges utvecklingssamarbete med Kina har fokuserat på:

• Förbättrad demokratisk utveckling och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna.
• En miljö och klimatmässigt hållbar utveckling.

Det har även förekommit samarbete inom andra områden där Kina och Sverige haft ett ömsesidigt intresse för utbyte.

Samarbete inleddes 1979

Det svenska utvecklingssamarbetet med Kina inleddes 1979. Under den sista strategiperioden har volymen på samarbetet uppgått till 50 miljoner kronor per år. Samarbetet har baserats på finansiering av kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan svenska och kinesiska myndigheter, konsultföretag och forskningsinstitutioner. Humanitärt stöd har också ingått, framförallt i samband med jordbävningen i Sichuan 2008.

Samarbete för miljön

På miljöområdet har Sida stöttat ett samarbete mellan svenska Naturvårdsverket  och det kinesiska miljöministeriet, MEP. I detta ingick även ett stöd till China Council for International Cooperation on Environment and Development. Det är en tankesmedja där kinesiska och internationella experter tar fram rådgivande analyser och för en dialog kring detta med den kinesiska regeringen.

Inom miljöteknik området har Sida i samarbete med Näringsdepartementet medverkat till att etablera ett miljöteknik center (Centec) för att främja en hållbar urban utveckling i Kina. Detta har skett i en samverkan mellan svenska och kinesiska aktörer.

Samarbete för mänskliga rättigheter

Sedan 1996 har Sida stöttat ett program för mänskliga rättigheter som drivs av Raoul Wallenberginstitutet  vid Lunds universitet  och som omfattat en mängd olika aktiviteter, till exempel stöd till en mastersutbildning i mänskliga rättigheter vid Pekings universitet.

För att fördjupa samarbetet med Kina när det gäller frågor kring företagens sociala samhällsansvar, så kallade CSR-frågor (Corporate Social Responsibility) och få igång samverkan mellan olika aktörer inom området har Sida stöttat ett CSR-center i Peking. Centret fungerade som en plattform för utbildningar, workshops, utbyten, möten eller rundabordssamtal för svenska och kineser som berörs av frågorna.


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän