Fångvårdare på fängelse i Serang, Indonesien, får kurs i mänskliga rättigheter

Fångvårdare på fängelse i Serang, Indonesien, får kurs i mänskliga rättigheter

Foto: Rahmayanti/RWI

Utbildning i mänskliga rättigheter gav humanare fångvård

Uppdaterad: 4 december 2014

Sidas stöd till Raoul Wallenberg-institutets arbete för ökad respekt för mänskliga rättigheter i Indonesiens fängelser har gett goda resultat. Synen på fångarna har blivit humanare och deras livsvillkor har förbättrats. Stödet avslutas under 2014 i och med att Sverige fasar ut det bilaterala utvecklingssamarbetet med Indonesien.

Raoul Wallenberg-institutet (RWI) har arbetat i Indonesien sedan 2005 för att stärka kapacitet och mänskliga rättigheter inom utvalda organisationer och institutioner. Arbetet sker genom forskning och utbildningar, och huvudsyftet med Sidas stöd har varit att förbättra styrningen av fängelser och behandlingen av fångar i ett antal utvalda fängelser.

"Då de flesta internationella givare under de senaste decennierna har fokuserat sina insatser i Indonesien på att stärka rättsstaten genom att stödja aktörer inom rättsväsendet är det få som har haft tillgång till den andra sidan av myntet – kriminalvårdsanstalterna. Ett av få undantag har varit RWI", säger Christian Ranheim, RWI:s chef i Indonesiens huvudstad Jakarta.

Genom att undersöka rådande förhållanden på ett antal fängelser, utveckla handlingsplaner och utbilda ungefär 750 beslutsfattare och fångvakter i mänskliga rättigheter har RWI i Indonesien bidragit till en humanare syn på fångar:

"Många ledare av kriminalvårdsanstalter och deras anställda har förändrat sina tankemönster från ett 'säkerhetsperspektiv' till ett 'mänskliggörande perspektiv'. Skiftet av tankemönster bidrar till ett paradigmskifte när det kommer till vardagsverksamheten", skriver RWI i sin slutrapport kring projektet.

Förbättrade fängelsevillkor

Den förändrade synen på fångar och den ökade medvetenheten kring de mänskliga rättigheterna inom kriminalvårdsverksamheten har lett till förbättrade förhållanden på flera av landets fängelser. Granskningen som RWI genomfört har tillåtit de ansvariga på fängelseanstalterna att identifiera nödvändiga åtgärder för att förbättra villkoren. Resultaten har bland annat varit ökad tillgänglighet till dricksvatten, bättre mat och fler sängplatser. Man har även insett nödvändigheten av att separera kvinnliga och manliga fångar och kvinnliga fångar diskrimineras inte längre i samma grad.

"Även de anställda på fängelserna inser vikten av att förhållandena förbättras, både för deras egen säkerhet och som ett verktyg för att uppfylla deras policy för att upprätthålla ett system som fokuserar på att rehabilitera fångar så att de blir laglydiga medborgare", förklarar Christian Ranheim.

Utveckling av ett granskningssystem

Under 2013 utbröt ett allvarligt fängelseuppror på ett indonesiskt fängelse, något som resulterade i fem döda och att uppåt två hundra fångar lyckades rymma. Bara några månader tidigare hade RWI utfärdat en akut varning för problem på institutionen. Händelsen bidrog till att indonesiska myndigheter bad RWI om stöd att utarbeta en ny lagstiftning och utveckla en handlingsplan för att utvidga granskningssystemet för landets alla 398 fängelser.

"Detta initiativ var verkligen ett anmärkningsvärt genombrott och resultatet av många års förtroendebyggande mellan RWI och indonesiska myndigheter", förklarar Christian Ranheim.

Det standardiserade granskningssystemet ska baseras på FN:s minimistandarder för behandlingen av fångar (SMR). Introduktionen av SMR som ett verktyg för att bedöma fängelseförhållanden är en ny utveckling på området.

"Om ett sådant system, baserat på en modell utvecklad av RWI, implementeras vore det otvivelaktigt banbrytande även i en internationell kontext, och skulle innebära en unik möjlighet att stärka skyddet av fångars mänskliga rättigheter i Indonesien", skriver RWI i sin slutrapport.

Stärkt tillgång till rättvisa

Förutom arbetet för förbättrade förhållanden i Indonesiens fängelser har RWI stöttat den indonesiska Handlingsplanen för de Mänskliga Rättigheterna. Fokus i detta arbete har varit att utveckla förmågan att ta hand om individuella klagomål rörande de mänskliga rättigheterna. RWI har genomfört utbildningar i mänskliga rättigheter för myndighetspersoner och för medlemmarna i den kommitté som ska ta hand om klagomålen:

"I en situation där människor har förlorat tron på rättsväsendet så har RWI:s roll i stärkandet av dessa kommittéer, genom att förbättra deras hantering av offentliga klagomål, ökat effektiviteten av alternativ tillgång till rättvisa när det kommer till kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Indonesien", uppger RWI i sin rapport.

Vägen framåt

RWI har säkrat sin finansiering för det närmsta året och fängelsemyndigheterna har nu dessutom kompetent personal som själva kan genomföra granskningar och som är kvalificerade att utbilda andra kollegor. Detta, tillsammans med ett starkt visat engagemang från indonesiska myndigheters sida för ett fortsatt samarbete med RWI, gör att det finns goda förutsättningar för att framgångarna på området kan konsolideras och att projektets resultat kvarstår även efter att Sidas samarbete med Indonesien fasats ut.


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän