Indonesien

Vårt arbete i Indonesien

Uppdaterad: 10 juni 2014

I Indonesien har det övergripande målet för Sveriges selektiva samarbete 2009-2013 varit förbättrad demokratisk samhällsstyrning och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna, en miljömässigt hållbar utveckling samt en ekonomisk tillväxt som kommer fler tillgodo. Den viktigaste samarbetsformen har varit aktörssamverkan mellan svenska och indonesiska aktörer.

 Det bilaterala samarbetet fasades ut under 2013

December 2013 var den sista månaden för finansiering av aktiviteter och ingen ny landspecifik strategi planeras. Från svensk sida finns ett starkt önskemål om att fortsätta fördjupa och bredda de nära relationerna mellan Sverige och Indonesien.

Ömsesidigt intresse ska finnas

Målet för aktörssamverkan har varit självbärande relationer mellan svenska och indonesiska aktörer som ska gynna de människor som lever i fattigdom. Kriterierna för stöd från Sida var att det ska finnas ett ömsesidigt intresse i samverkan samt ett gemensamt ägarskap. Bärkraftigheten i relationerna förväntades öka med tiden, medan finansieringen från biståndsanslaget minskade.

Samarbetet mellan olika aktörer har fokuserat på:
• Förbättrad demokratisk samhällsstyrning och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna.
• En hållbar utveckling kopplat till miljö- och klimatfrågorna.
• En ekonomisk tillväxt som kommer människor i fattigdom till godo.

Sveriges utvecklingssamarbete med Indonesien har även handlat om andra områden där de båda länderna haft ett ömsesidigt intresse för utbyte.

Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter

Indonesien är en relativt nybliven demokrati och rättsväsendet är inte tillräckligt utbyggt. Därför använder man sig ofta av lokala straffskalor och metoder för hur brott utreds och misstänkta hanteras. Detta riskerar att kränka grundläggande mänskliga rättigheter.

Inom området mänskliga rättigheter har Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds Universitet genomfört ett samarbete med indonesiska justitieministeriet. Arbetet har handlat om att förbättra behandlingen av fångar vid ett antal anstalter i Indonesien och utveckla Indonesiens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter. I programmet ingick även visst stöd  till UD:s bilaterala dialog om mänskliga rättigheter.

En grundpelare för en funktionell demokrati är en fri press. Sida har därför stöttat ett journalistiskt samarbete mellan Sveriges Radio och Radio Republik Indonesia.

Miljö och klimat

Sedan 1999 har Sverige, via Luftfartsverkets internationella organisation Swedavia (idag LFV Aviation Consulting AB), haft ett omfattande samarbete med Indonesiens Transportministerium. Det handlade om att bygga ut flygnätet i östra  Indonesien samt att uppgradera regelverken inom säkerhets- och miljöfrågor. Genom detta projekt har en institutionell plattform för ett vidare samarbete inom transport- och miljöområdet etablerats. Programmet har skapat ett intresse för att etablera en forskarutbildning inom ”grönt flyg”, samt banat väg för privata sektorn att via Business Sweden få affärsmöjligheter.

Det svensk-indonesiska samarbetet inom SymbioCity-området började som ett samarbete mellan städerna Borås och Yogyakarta på centrala Java, vilket snart utvecklades till ett Waste Refinery Network.  Samarbetet fram till 2013 inkluderade såväl policyområdet, tillämpad forskning, grön teknologi, kommunsamarbete och universitetsutbyten och flera indonesiska städer har visat intresse av att inleda ett liknande samarbete med Borås. Sverige och Indonesien har tecknat en överenskommelse på hög politisk nivå om att fortsätta och utvidga samarbetet för miljömässigt hållbara städer.

Ett annat samarbete inom skogssektorn har fokuserat på hur naturresurser kan användas på ett optimalt och hållbart sätt i den ekonomiska tillväxten. En plattform för dialog om skogssamarbete med fokus på innovationer och entreprenörskap har tagits fram. I aktörsgrupperna ingår representanter från såväl statlig som privat sektor och den akademiska världen.  Följande områden har identifierats för samarbete: designa en praktisk utbildning inom relevanta områden för skogssektorn, kapacitetsbyggande inom skogsförvaltning samt skapa möjligheter för hållbart skogsbruk med fokus på återställande av mark.

Sverige har även gett finansiellt stöd till den indonesiska klimatfonden ICCTF (The Indonesia Climate Change Trust Fund). ICCTF är en nationellt förvaltad fond som syftar till att effektivt integrera och samordna insatserna för klimatfrågor i regeringens nationella planerings- och budgetplanering.

Genom  den svensk-finansierade insatsen Lombok Ecoregion har intressanta resultat uppnåtts. En framgångsrik lobbying gentemot turistministeriet har resulterat i ett stort intresse från ministeriets sida och nu planeras en bred ekoregion i sydöstra Indonesien. Förhoppningen är att det kan leda till utvecklingen av en grön ekonomisk zon i vilken svensk lagstiftning och svensk miljöpolitik skulle kunna vara en modell.  Stora möjligheter att lansera grön miljöteknik är ett annat resultat. Detta är en väldigt positiv utveckling där aktörssamverkan enligt planerna har banat väg för ett bredare samarbete, i det här fallet med privata sektorn.

Sida har även finansierat  en ITP-kurs (International Training Programme) i Integrated Water Resources Management (IWRM) i Indonesien 2009-2010. Kursen fokuserade på integrerad förvaltning av vattenresurser och att stärka förmågan hos de indonesiska deltagarna att förvalta resurserna på ett hållbart sätt. Detta samarbete förlängdes 2013 i och med att Sida finansierade en ”training for trainers”-kurs i Indonesien, med syfte att såväl stärka som öka resultaten och effekterna av IWRM-kursen samt lägga grunden för en handbok om IWRM och kapacitetsuppbyggnad i Indonesien.

Handel och näringslivsutveckling

Stockholms Handelskammare och sedermera Chamber Trade Sweden fick stöd från Sida för att koppla samman svenska importörer med indonesiska exportörer inom textilområdet. En viktig fråga i detta projekt var företags sociala ansvar (CSR) och dialog och samverkan kring detta var en del av samarbetet. Flera olika indonesiska företag och branschorganisationer samverkade med Chamber Trade Sweden.  Huvudfokus i programmet var utveckling av små- och medelstora företag.


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän