indien

Vårt arbete i Indien

Uppdaterad: 9 juni 2014

Det första svenska stödet till Indien inleddes redan 1953 men tog fastare form under 1960 talet. Under årens lopp och i takt med utvecklingen i Indien har samarbetet ändrat karaktär och inriktning. Det har fokuserat på olika områden såsom undervisning, hälsa, energi, miljö och klimat, skog, vatten och sanitet samt mänskliga rättigheter. Under den sista strategiperioden 2009-2013 var aktörssamverkan den främsta samarbetsformen.

Det bilaterala samarbetet fasades ut under 2013

December 2013 var den sista månaden för finansiering av aktiviteter och ingen ny landspecifik strategi planeras. Från svensk sida finns ett starkt önskemål om att fortsätta fördjupa och bredda de nära relationerna mellan Sverige och Indien.

Lång historia med Indien

Sedan 1960-talet, när Sida bildades, har Indien varit en av de största mottagarna av ekonomiskt bistånd från Sverige. När Indien provade sina kärnvapen 1998 valde den svenska regeringen att säga upp det bilaterala avtalet om utvecklingssamarbete. Samarbetet fortsatte genom stöd till multilaterala organisationer och organisationer i det civila samhället i Indien. Under den sista strategiperioden 2009-2013 har aktörssamverkan varit den främsta samarbetsformen.

Utvecklingssamarbetet med Indien har till stor del baserats på två bilaterala samförståndsavtal mellan Sverige och Indien. Det ena är inom miljö och klimat, det andra på hälsoområdet. Dessa avtal har haft stor betydelse då de givit ett politiskt stöd för verksamheten. Det har funnits ett stort intresse på båda sidor att utveckla samarbeten inom dessa områden.

Aktörssamverkan

Målet med aktörssamverkan har varit att uppnå självbärande relationer mellan svenska och indiska aktörer. Relationer som i förlängningen kan gynna människor som lever i fattigdom. Samarbetena har inriktats på kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom områden som Indien har haft ett intresse av att utveckla och där Sverige har en komparativ fördel.

Svenska aktörer är ofta osäkra på förutsättningarna i Indien och tvekar inför att inleda samarbeten. Indiska aktörer känner generellt till mycket lite om Sverige. Sida har därför fyllt en roll i att stimulera samarbeten och att ge indiska och svenska aktörer möjligheten att träffas och utbyta idéer. Stöd har givits dels till partnerskap mellan svenska och indiska aktörer, dels till så kallade facilitatorer som har haft i uppdrag att stimulera samarbeten.

Utöver det bilaterala stödet har även multilaterala organisationer och organisationer i det civila samhället verksamhet i Indien som finansieras av Sida. Vidare har flera indiska företag fått planeringsbidrag från programmet Innovations Against Poverty. 

Miljö och klimat

Samarbetet inom inom miljöområdet har varit omfattande och särskilt fokuserat på energi, hållbar urban utveckling samt vattenresurshantering. Exempel på insatser är Energimyndighetens samarbete med indiska och svenska aktörer inom energieffektivisering, avfallshantering och produktion av biogas med syfte att öka kunskapsutbyte och tekniköverföring länderna emellan. Svenska Miljöinstitutet, IVL, har arbetat med att främja samarbeten inom pappers- och massa industrin. Inom vattenområdet har två större insatser finansierats, dels Stockholm Environmental Research Institute's (SIWI) samarbete med Lindex, Indiska och KappAhl som har syftat till att förbättra indiska textilföretags vattenhantering, dels stöd till den indiska kommunen Kurseong i arbetet med att utveckla ett hållbart system för vattenresurshantering.

Samarbetet med den indiska miljöorganisationen Centre for Science and Environment (CSE) pågick under flera år. Förutom stöd till CSE’s reguljära verksamhet finansierades också utbildning av indiska miljöinspektörer i samarbete med Naturvårdsverket. En annan organisation som har fått stöd är Toxics Link  som har arbetat med att minska användningen och förbättra hanteringen av giftiga ämnen och farligt avfall.

Hälsoområdet

Inom hälsoområdet har ett aktivt arbete inom ramen för samverkansavtalet bidragit till flera samarbeten inom områden särskilt prioriterade av Indien, däribland folkhälsa, mödra- och barnhälsovård, icke-smittsamma sjukdomar samt antibiotika resistens. Karolinska Institutet har arbetat tillsammans med en rad indiska partners med att utveckla barnmorskors ställning och därigenom förbättra mödrahälsovården. Samarbetet mellan Uppsala Universitet och IPAS  har syftat till att öka tillgången till säkra aborter. Den indiska NGOn Mamta  har arbetat tillsammans med Lund Universitet med att bygga upp hälsorådgivning särskilt riktade till ungdomar. Antibiotikaresistens är ett stort problem i Indien och samarbetet mellan Statens Smittskyddsinstitut och dess indiska motsvarighet, National Centre for Disease Control, har syftat till att ta fram ett nationellt program inom området.

Information till Sidas samarbetsparter i projekt i Indien

Läs mer om utvecklingen i Indien.


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän