Vårt arbete i Kirgizistan

Reformarbete har gett resultat

Uppdaterad: 23 juni 2014

Sverige och Sida har stöttat reformer inom hälsa, statlig förvaltning, fastighetsadministration och utsäde i Kirgizistan men i enlighet med regeringsbeslutet 2008 om fokusering av det bilaterala utvecklingssamarbetet fasades samarbetet ut 2010.

Samarbetet inleddes 1998 och växte sedan i omfattning fram till utfasningsbeslutet. Sverige valde att fokusera sitt samarbete med Kirgizistan inom tre sektorer som finns definierade i samarbetsstrategin :

  • demokratisk samhällsstyrning
  • ekonomisk utveckling
  • hälsa och social omsorg

I likhet med grannlandet Tadzjikistan har Kirgizistan svaga samhällsinstitutioner och samarbetet har varit inriktat på att stödja reformer inom de viktiga områden som nämns ovan. Utöver detta har Sida också finansierat jämställdhetsprojekt i landet. Sidas prioriteringar och biståndsmål har varit i linje med Kirgizistans egen fattigdomsstrategi som sträcker sig till slutet av 2011. Kirgizistan har också varit ett pilotland i genomförandet av Parisdeklarationen, ett instrument för att öka och förbättra samarbetet mellan olika givare i ett land.

 

Förbättrad hantering av statens pengar

Sida har tillsammans med andra givare gett stöd till landets Finansministerium i deras strävan att reformera och förbättra sina finansiella system. Efter att flera givare tillsammans med finansministeriet identifierade områden där det krävs förbättring beslutade man att upprätta en ”Multi Donor Trust Fund” för att hjälpa till att finansiera insatser för att t ex förbättra landets budgetprocess och internrevision. Fonden finansierade även vidareutbildning och kapacitetsstärkande insatser för personal på det kirgiziska finansministeriet som sedan även kan föra kunskapen vidare.  

 

Jordbruket nyckel för ekonomisk utveckling

Jordbruket är en basnäring i Kirgizistan. Delar av Sidas bistånd har därför gått till att reformera stöd för att få fungerande system. Det har handlat till exempel om:

  • Mer effektivt system för registrering av mark och fastigheter
  • Förbättrad kapacitet för växtförädling  
  • System för kontroll och certifiering av utsäde
  • Etablering av en genbank

Hälsa och social omsorg

Tillsammas med fyra andra givare (Världsbanken, Schweiz, Tyskland och Storbritannien) har Sida gett stöd till hälsoministeriet och deras strävan att reformera hälsosektorn. Stödet har handlat om att bygga ut primärvården samt förbättra fattiga människors tillgång till vård. Hittills kan man se resultat, t ex behöver befolkningen inte betala lika mycket för hälsovård och på vissa håll i landet har mödradödligheten gått ner. Som en del i denna hälsoreform har Sida också finansierat ett projekt som arbetar med förebyggande insatser i byarna runt om i landet. Projektet har gått ut på att etablera lokala hälsokommittéer som informerar befolkningen om olika hälsorisker. 

Jämställdhet och kvinnors deltagande

Kvinnor har traditionellt sett en undanskymd roll i det offentliga och politiska livet i Kirgizistan. Det svenska stödet har därför haft som mål att stärka kvinnor att ta mer plats. Ett stort hinder är traditionella synsätt och ett motstånd, främst hos män, att ge kvinnor nyckelpositioner i samhället och dess olika institutioner. 

Sida har finansierat ett samarbete mellan UNDP och svenska jämställdhetskonsulter som ska leda till att öka kvinnors politiska deltagande. Erfarenheterna från detta projekt har varit goda och man har sett ett ökat deltagande av kvinnor i politiken.


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän