Burundi

Vårt arbete i Burundi

Uppdaterad: 4 augusti 2015

Sveriges insatser i Burundi har framför allt gått ut på att stärka demokratin och att främja ökad fred och säkerhet. I ett unikt samarbete har vi och vår brittiska motsvarighet drivit projekt bland annat för att tillhandahålla rättshjälp till fattiga människor. Det bilaterala samarbetet är nu till största delen utfasat, men regionala insatser fortsätter liksom stöd genom det svenska civila samhället och humanitärt stöd efter behov.

 

Samarbetet med Burundi har varit inriktat mot fred och säkerhet samt demokratisk samhällsstyrning, men huvuddelen har nu avvecklats i enlighet med utfasningsplan.

Som en del i arbetet att uppnå ett mer fokuserat svenskt bistånd till färre länder, har svenska regeringen beslutat att utvecklingssamarbetet med Burundi ska fasas ut. Ingångna avtal fullföljs, men inga nya projekt kommer att påbörjas. Den enda återstående insatsen påbörjades 2010 och avslutades 2013.

Demokratiprogrammet

2006 inleddes ett samarbetsprogram med den brittiska motsvarigheten till Sida, DFID, för att gemensamt arbeta för ökad demokrati och en reform av Burundis rättssystem. Målet var att fattiga människor skulle få större möjligheter att själva förbättra sina livsvillkor och att stärka de mänskliga rättigheterna. Stöd har givits för att parallellt stärka statens förmåga att tillgodose medborgarnas rättigheter och samtidigt genom stöd till civila samhället öka medborgarnas kunskaper om vad de har rätt att förvänta sig.

Sedan programmets början har över 19 000 människor fått rättshjälp. Huvuddelen av fallen gäller landfrågor; andra områden där rättshjälp har tillhandahållits rör sexuellt våld, tortyr och olagligt kvarhållande i häkte. Dessutom ges stöd för alternativ behandling av ungdomsbrottslingar för att undvika att barn sätts i fängelse. Ansvarsutkrävandet på ett antal skolor har förbättrats och den nationella dialogen om konfliktkänsliga frågor stärkts. På grund av den instabila politiska situationen i landet och svag kapacitet i landets institutioner, har svårigheter funnits i att åstadkomma hållbara resultat. Stor tonvikt har lagts vid en ansvarsfull utfasning. Samarbetet med DFID var unikt i Burundi och ett bra exempel på givarsamordning.

Fred och säkerhet

Sverige har bidragit till en insats för att hjälpa cirka 2000 före detta soldater med funktionshinder  att återintegreras i det burundiska samhället. Genom programmet, som implementeras av den enskilda organisationen Handicap International, får de medicinsk och/eller psykosocial hjälp samt  stöd för att finna en ekonomisk försörjning. Varje deltagare gör en individuell handlingsplan, där exempelvis utbildning och paket för att starta egna företag ingår.

Övrigt stöd till Burundi

Regionalt stöd som kommer Burundi tillgodo fortsätter, exempelvis via AU, EACoch den internationella enskilda organisationen Interpeace.

Humanitärt stöd utgör fortfarande en stor del av det totala stödet till Burundi och kommer att fortsätta om behov finns. Stöd till Burundi kanaliseras även fortsatt genom det svenska civila samhället, där Forum Syd och PMU är aktiva parter.


Sidansvarig: Avdelningen för programsamarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän