Pojkar spelar fotboll utanför ett hus i Botswana. De flesta Botswaner lever på sk Tribal land som upptar 70 procent av landets yta. Lantmäteriet samarbetar med Botswanas Ministry of Land and Housing i ett projekt vars uppgift att registrera vem som äger vad av denna mark, och att utveckla administrationen av landfrågor.

Foto: Ylva Sahlstrand/Sida

botswana

Vårt arbete i Botswana

Uppdaterad: 4 juni 2015

Utvecklingssamarbetet mellan Sverige och Botswana avslutades 2013, efter ett omfattande samarbete sedan Botswanas självständighet 1966. Samarbetet syftade framför allt till att minska fattigdomen och öka Botswanas ekonomiska oberoende. 

Aktörssamverkan i fokus

Det traditionella biståndet via Sida till Botswana övergick 2009 till aktörssamverkan, som bland annat präglas av kostnadsdelning.  Målet med samarbetet har varit att bredda och fördjupa relationerna mellan våra länder och att  relationerna ska bestå utan biståndsmedel.

En strategi för selektivt samarbete för Botswana togs fram för perioden 2009-2013 som vägledde arbetet till och med december 2013, med fokus på följande områden: 

  • fattigdomsinriktad ekonomisk utveckling
  • miljö och klimat
  • demokrati och mänskliga rättigheter
  • hiv och aids

Delad kunskap är dubbel kunskap

Under de år som aktörssamverkan varit igång har Sida stött myndighetssamarbeten på flera områden för att förmedla kunskaper inom områden där Sverige har mycket att erbjuda och som är viktiga för utvecklingen i samarbetslandet. Ett exempel är Lantmäteriet som tillsammans med Ministry of Land and Housing i Botswana arbetar med att se över land- och äganderättsrelaterade lagar, samt Skatteverket som tillsammans med Botswana Unified Revenue Service arbetar för att effektivisera skatteindrivning och skatteintäkter. SMHI har också haft ett längre samarbete med Botswanas Department of Meteorological Services (DMS) för att stärka kunskapen i att prognostisera väder och klimatförändringar.
Läs mer om samarbetet mellan svenska Lantmäteriet och Botswanas Ministry of Land and Housing.

Många engagerade i samarbetet

Sedan Sida introducerade aktörssamverkan har också ett antal så kallade faciliatorer breddat aktörsskretsen för samverkan mellan Sverige och Botswana. Några av dessa faciliatorer är Business Sweden  och Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Deras roll har varit att underlätta samarbete, förmedla kontakter och hålla fokus på de mål som satts upp i strategin.  

Direkt stöd till arbetet mot hiv och aids

Botswana är ett av de länder i världen som har drabbats hårdast av hiv och aids-epidemin. Regeringen har ett  nationellt program för gratis behandling, vilket framgångsrikt har ökat hiv-positivas tillgång till bromsmediciner. Alla drabbade har dock inte tillgång till vård. Eftersom epidemin redan slagit ut många i arbetsför ålder är bristen på utbildad personal inom en rad sektorer ett stort problem.

Parallellt med projekten inom aktörssamverkan har Sida sedan länge gett  ett direkt stöd till bland annat Southern Africa Aids Trust (SAT),  som genom olika nätverk och lokala enskilda organisationer verkar för att mildra konsekvenserna av hiv- och aidsepidemin. Stödet syftar till att stärka kapaciteten hos enskilda organisationer att arbeta kvalitativt med prevention, vård och att lindra effekterna av hiv och aids.

Sida har också gett stöd till Botswanas Ministry of Local Government för deras arbete att stärka lokala myndigheters kapacitet att mer effektivt arbeta med hiv och aids-relaterade frågor samt till Botswanas National AIDS Co-ordinating Agency (NACA). Sida har även bistått Unicef i det hiv och aids-relaterade arbetet med ungdomars reproduktiva hälsa.

Läs mer om utvecklingen i Botswana.


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän