Tack vare program som Sida stödjer så har Leonzo Bravo och många andra jordbrukarfamiljer i Guatemala lärt sig mer om ekologiskt jordbruk. Genom sina odlingar har de ökat sina inkomster.

Sedan familjen Bravo i Guatemala genom Sidas stöd fick lära sig odla ekologiskt har inkomsterna ökat och hälsan förbättrats. Äldsta sonen har bestämt sig för att bli agronom.

Foto: Ylva Sahlstrand

latinamerika

Regionalt samarbete i Latinamerika

Uppdaterad: 4 augusti 2015

Nästan en tredjedel av den latinamerikanska befolkningen lever i fattigdom men situationen har förbättrats. Antalet fattiga sjönk under 2012 till den lägsta nivån på över 30 år enligt FN, men tillväxten fördelas ojämnt och diskrimineringen är omfattande. Sida har inte längre något regionalt samarbete i regionen utan stödjer främst olika initiativ i tre samarbetsländer.

Det regionala samarbetet fasades ut under 2010, och erfarenheterna därifrån har dokumenterats i en rapport. I det regionala samarbetet har vi stöttat institutioner för att främja mänskliga rättigheter och demokrati, samt arbetat för att stärka det civila samhället och öka jämställdheten. Mänskliga rättigheter och demokrati har varit utgångspunkten för insatser inom alla områden. Inom sociala rättigheter har det svenska utvecklingsarbetet fokuserat på ungdomars hälsa samt sexuella och reproduktiva rättigheter. För att stärka förutsättningar för fred och säkerhet har vårt stöd handlat om att skapa en förbättrad lagstiftning mot vapenhandel, utbildning i mänskliga rättigheter för polis och militär samt att på regional nivå lyfta frågan om barn i organiserat väpnat våld.

Snabbt växande städer är ett gemensamt problem i Latinamerika. Det kräver insatser för att främja rätten till bostad och att befolkningen engageras för att stärka strukturer för bland annat kommunal service som vatten, avlopp och bostadsbyggande.

Inom forskningsområdet har institutioner och nätverk fått stöd för samhällsvetenskaplig forskning om demokrati, mänskliga rättigheter och miljöekonomi, samt för att utveckla kunskap om hur naturkatastrofer kan förbyggas och hanteras.

Det regionala programmet för miljö och naturresurser har fokuserat på gemensam analys, utbildning, samordning och erfarenhetsutbyte för att användningen av naturresurser i regionen ska blir mer hållbar.

De svenska regionala insatserna har i en ökad utsträckning koordinerats med andra givare, framför allt de nordiska. Erfarenheterna av detta är positiva ur alla aspekter – för programmens målgrupper, för givarna och för samarbetsorganisationen. Många av de regionala programmen kommer att fortsätta att verka för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet i regionen i andra former och i vissa fall med andra givare.

Dagens Latinamerika – ökad tillväxt och demokrati

En majoritet av länderna i Latinamerika har genomgått en positiv utveckling mot demokrati. Bolivia har till exempel idag Latinamerikas förste folkvalde president som representerar urbefolkningar och en författning har godkänts med målsättningen att förstärka urbefolkningarnas rättigheter. Den demokratiska utvecklingen i regionen avspeglas också i stärkta sociala och fackliga rörelser, vilka samarbetar över nationella gränser i regionala nätverk. I exempelvis Brasilien och Mexico har staten reformerat sina sociala trygghetssystem vilket lett till minskande klyftor mellan fattiga och rika.

Även om fattigdomen fortfarande är utbredd och inkomstklyftorna stora i Latinamerika så räknas idag länder som Colombia, Guatemala och Bolivia till medelinkomstländer, på grund av den ekonomiska utveckling som skett.

Några av länderna i regionen präglas av interna konflikter. Det tar sig uttryck i utomrättsliga avrättningar, strömmar av internflyktingar och en acceleration av våldet, som sprids till olika sfärer i samhället. Kvinnor och barn är ofta utsatta för våld i hemmet och staten har hittills visat bristande förmåga och kapacitet att skydda de utsatta.

Andra utmaningar är effekter av klimatförändringar, naturkatastrofer och misshushållning av naturresurser vilket särskilt drabbar människor som lever i fattigdom. De är direkt beroende av naturen för sin överlevnad och försörjning, och drabbas därför hårt av miljöförstöring och förändringar i klimatet.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän