Sida stödjer ett program som skickar fredsobservatörer till Guatemala för att medfölja hotade människorättsförsvarare i deras arbete. Aura Elena Farfán är en av de som får hjälp från fredsobservatörerna.

Förtryck och orättvis fördelning av jord i Guatemala ledde i början av 1960-talet till en väpnad intern konflikt som pågick i 36 år, då över 200 000 människor – de flesta civila – dödades eller ”försvann”.

Foto: Alva Azócar

Guatemala

Vårt arbete i Guatemala

Publicerad: 3 juni 2009 Uppdaterad: 4 april 2016

Goda förutsättningar för fortsatt fred och fattigdomsbekämpning. Det är målet med Sveriges stöd till Guatemala. Därför vill vi sätta fokus på fattiga människors rättigheter och perspektiv på utveckling.

Samarbetet med Guatemala  utgår ifrån Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Guatemala 2008-2016. För närvarande pågår arbetet med att ta fram en ny strategi som planeras antas under 2016.

Det övergripande målet för det svenska utvecklingssamarbetet med Guatemala är att skapa förutsättningar för fortsatt fred och fattigdomsbekämpning utifrån ett rättighetsperspektiv och fattiga människors perspektiv på utveckling.

I enlighet med gällande strategin för perioden koncentreras Sveriges arbete till följande områden:

  • demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter
  • hållbar fattigdomsorienterad ekonomisk tillväxt i fattiga regioner
  • hälsa (fasades ut under 2014)

I Guatemala samarbetar vi med flera aktörer, till exempel det civila samhället, FN-organisationer och andra internationella aktörer. Samtidigt försöker vi stötta den guatemalanska staten att ta ett större ansvar i arbetet för minskad fattigdom. Vi  främjar även  förbättrad samordning av det internationella stödet till utveckling i landet.

Demokrati och mänskliga rättigheter – en motsägelsefull utveckling

Det finns exempel på framsteg och bakslag när det gäller utvecklingen. Inom rättssektorn finns en del positiva tendenser. Landets åklagarmyndighet har under de senaste åren dels anhållit ett antal ledare inom organiserad brottslighet kopplad till narkotiasmugglings, dels avslöjat en omfattande korruption kopplad till illegala strukturer inom och utanför staten och dels drivit processer relaterade till brott under den interna väpnade konflikten. En rad uppseendeväckande tillslag under 2015 har kraftigt bidragit till att Guatemalas befolkning kräver djupa reformer och krafttag mot korruption. CICIG (Comision Internacional Contra la Impunidad en Guatemala - Internationella Kommissionen mot Straffrihet i Guatemala), är en betydelsefull insats som Sverige finansierar tillsammans med andra givare. Kommissionen har varit en avgörande faktor när det gäller minskningen av straffriheten för mord och för att påbörja utrensningen av illegala maktstrukturer i landets institutioner. Vi stödjer även UNDPs program för övergångsrättvisa, PAJUST, som bland annat har bidragit till att högt uppsatta militärer ställts inför rätta för brott mot de mänskliga rättigheterna begångna under den interna väpnade konflikten i landet (1960-1996).

Kvinnors och urfolks möjligheter att utöva sina mänskliga rättigheter är fortfarande bristande även om framsteg skett. Vi stödjer statliga myndigheter och det civila samhället för att främja kvinnors och urfolks politiska deltagande, utövande av sina mänskliga rättigheter och förebyggande av våld mot flickor och kvinnor.

Genom stöd till medborgarnas ökade deltagande i arbetet med reformering av lagförslag bidrar vi aktivt till att fördjupa demokratin.

Ekonomisk tillväxt för alla

Den övervägande delen av landets fattiga bor på landsbygden och tillhör Guatemalas urfolk. Över hälften av barnen på landsbygden är kroniskt undernärda.

Genom vårt stöd bidrar vi till att förbättra de ekonomiska villkoren för kvinnor och urfolk på landsbygden. Programmet FDLG ökar tillgången till krediter för bostäder och näringslivsinriktad verksamhet som gör det lättare för hushållen att generera inkomster - vilka kan användas till bättre mat och hälsa. Mikrokrediter för bostäder kan också användas för att bygga säkrare bostäder som bättre står emot naturkatastrofer. Genom mikrokrediter kan kvinnor få en större självständig ekonomisk roll och starta mindre näringsverksamhet. Vi stödjer också FN-organen FAO, WHO och UNDPs gemensamma landsbygdsutvecklingsprogram för att öka bland annat småskalig produktdiversifiering, förbättrade arbetsmetoder och affärsutveckling vilket främjar ekonomisk hållbarhet och livsmedelssäkerhet.

Genom att försöka använda en ”Market for the poor” analys skapar organisationer från civila samhället och samordningar av företagare på lokal nivå, med stöd från oss, möjligheter för fattiga kvinnor att öka sina inkomster.    

Hälsa

Enligt FNs senaste uppföljningsrapport om Millenniemålen uppvisar Guatemala både framsteg och utmaningar vad gäller hälsosituationen i landet. Bland de framsteg som kan noteras är att andelen undernärda barn har minskat sedan 2010. Mödradödligheten och barnadödligheten har också visat en positiv trend sedan 2010. Fortfarande har dock Guatemala den högsta andelen kroniskt undernärda barn i den latinamerikanska regionen.

Det svenska stödet till hälsosektorn, som fasades ut år 2014 var ett viktigt komplement till arbetet med mänskliga rättigheter inte minst i den politiska dialogen om kvinnors sexuella rättigheter. Det svenska stödet har också lett till viss minskad spädbarnsdödlighet och minskad mödradödlighet i vissa områden. Efter år 2014 fortsätter arbetet med kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter inom ramen för programmen inom området demokrati och mänskliga rättigheter.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän