Sida stödjer arbete för internflyktingars rättigheter i Colombia

Foto: Willian Silveira

Colombia

Vårt arbete i Colombia

Publicerad: 15 juni 2009 Uppdaterad: 6 oktober 2015

Utgångspunkten för vårt utvecklingssamarbete med Colombia är att bidra till ett slut på den nära 50-åriga interna väpnade konflikten i landet. Sverige ser en förhandlingslösning som den enda vägen att nå hållbar fred och försoning. Hoppet finns nu i och med att formella fredssamtal påbörjas mellan den colombianska regeringen och FARC-gerillan.

Sveriges arbete koncentreras till två områden; fred och säkerhet och mänskliga rättigheter och demokratisk samhällsstyrning. Målet är att en hållbar fred ska bidra till att människor får förbättrade levnadsvillkor och möjlighet att delta aktivt i samhällslivet. Sverige kan genom sin brobyggande roll och sina breda kontakter påverka denna utveckling på ett positivt sätt.

För att genomföra våra insatser samarbetar vi med många olika aktörer, organisationer i det civila samhället, jordbruksministeriet och flera FN-organ. Många svenska organisationer är också aktiva i Colombia.

En strategisk hjärtefråga är att biståndet ska bidra till att motverka det politiska och sociala utanförskap som stora grupper colombianer lever i.

Fred och Säkerhet

Sveriges arbete inom fredsbyggandet i Colombia inleddes genom stöd till framtagandet av FN:s Human Development Report – Återvändsgränd med en utväg- år 2003. Denna banbrytande rapport satte fokus på strukturella orsaker till den väpnade konflikten och lade fram förslag på lösningar. Med denna rapport som bas utarbetade Sverige och UNDP ett regionalt fred- och utvecklingsprogram i sex konfliktdrabbade regioner i Colombia. Detta initiativ utgör idag en solid grund för fredsbyggande på lokal nivå.

Sveriges långvariga arbete med att vara en partner för fred i Colombia har varit av stor vikt för att en fredsprocess nu inleds. Stödet till organisationer inom civila samhället har bidragit till att nödvändigheten av en förhandlingslösning på konflikten hållits aktuell i den offentliga debatten. Stödet till UNICEF har bidragit till att förhindra rekrytering av barn och ungdomar till de illegala väpnade grupperna och underlättat demobilisering. Sveriges ordförandeskap i givargruppen för jämställdhet har riktat uppmärksamhet på sexuellt våld i konflikten och kvinnors roll som aktörer i fredsbyggandet. En förutsättning för en framgångsrik fredsprocess och nationell integrering är att konfliktens offer ges upprättelse. Sverige stöder på flera sätt denna process med särskilt fokus på att stärka den nationella kapaciteten för övergångsrättvisa och återbördande av illegalt förvärvad mark.

Sverige för aktivt en politisk dialog i Colombia. Det civila samhället, med bland annat kvinnoorganisationer och fredsrörelser, spelar en viktig roll i fredsbyggandet. Genom en särskild fond stödjer vi ett 30-tal organisationer inom det colombianska civilsamhället.

Mänskliga rättigheter och demokratisk samhällsstyrning

Trots framsteg i att stärka det legala skyddet för mänskliga rättigheter måste framhållas att MR-situationen är fortsatt allvarlig, den väpnade konflikten fortgår med fortsatta övergrepp som även innefattar sexualiserat våld framförallt  mot kvinnor och tvångsrekrytering av barn till gerillan. Institutionell samverkan måste förbättras och mer resurser avsättas för att medborgarnas krav på att regeringen skyddar och uppfyller deras rättigheter ska kunna förverkligas.

Det svenska stödet till organisationer som samlar offer för MR-övergrepp har gjort dem starkare och bättre rustade att delta i fredsbygget. Även statliga aktörer har ökad kapacitet att uppfylla sina skyldigheter. Ett nationellt system för hotade MR-aktivister har gett ett ökat skydd åt mer än 10 000 personer och MR-ombudsmannaämbetet har med svenskt stöd stärkt sitt lokala arbete och ger ökat skydd för utsatta grupper på landsbygden. Systemet med övergångsrättvisa har utvecklats vidare och tillämpats, över 9 000 offer för konflikten har deltagit i processer som gett ökad klarhet om övergreppen och processer har inletts för att ge gottgörelse. En nationell policy för jämställdhet har tagits fram i samverkan mellan staten och civila samhället och med stöd från Sverige. Såväl konfliktens offer som institutioner som åklagarmyndigheten och MR-ombudsmanna-ämbetet är idag mycket bättre rustade att hantera frågan om upprättelse för offren. Frågan hanteras med ett större helhetsperspektiv och innefattar nu även till exempel frågan om återbördande av illegalt förvärvad markegendom. Eftersökning och identifiering av försvunna är av stor betydelse för de anhörigas upprättelse och kan också möjliggöra läkning och bidra till försoning.

Sverige stödjer insatser som bidrar till att stärka civila samhällets kapacitet och statens ansvar gentemot medborgarna. Sverige är till exempel en av de största givarna till Colombias ombudsman för mänskliga rättigheter. Ombudsmannen finns närvarande även ute på landsbygden, där det ibland inte finns några andra myndigheter än militären. Till ombudsmannen kan invånarna vända sig med anmälningar och den fungerar som en länk till andra myndigheter. Läs mer om ombudsmannens arbete.

Sverige ger också ett omfattande humanitärt bistånd, vilket styrs av den svenska strategin för humanitära insatser. Partners i det arbetet är främst Internationella Rödakorskommittén och FNs humanitära samordningskontor (OCHA) och UNHCR. Det humanitära stödet riktas framför allt till internflyktingar och till att stärka den colombianska statens kapacitet att finna hållbara lösningar på internflyktingsituationen.

Sida har tagit fram en strategi för utvecklingssamarbetet med Colombia för perioden 2009-2013. Denna är förlängd till 2016. För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Colombia.

Den nuvarande strategin har särskilt fokuserat på:
1. Genomförande av lagen om stöd till konfliktens offer och återbördande av stulen jordbruksmark,
2.Strategiska insatser för mänskliga rättigheter med särskilt fokus på MR-försvarare
3.Kvinnor som aktörer för fred i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325 Kvinnor, Fred och Säkerhet.

Läs mer om utvecklingen i Colombia.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän