Bönder använder vatten från en vattenreservoar när de planterar grönsaker i Norte de Potosí.

De småskaliga bönderna i Bolivias torra regioner är väldigt sårbara för klimatförändringarna. För att möta böndernas behov och lära ut nya jordbruksmetoder har Sida givit stöd till ett projekt där de lokala myndigheterna fått utveckla sin kapacitet.

Foto: GIZ-PROAGRO

Bolivia

Vårt arbete i Bolivia

Publicerad: 15 juni 2009 Uppdaterad: 19 maj 2016

Samarbetet i Bolivia utgår ifrån Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Bolivia för 2009-2016. För närvarande pågår arbetet med att ta fram en ny strategi som planeras antas under 2016.

Det övergripande målet för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia är att befolkningen lever i en hälsosam och god miljö samt åtnjuter sina mänskliga rättigheter och demokratiskt deltagande.  

I enlighet med gällande strategi för perioden 2009-2016 koncentreras Sveriges arbete till följande områden:

  • Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter
  • Utbildning (fasades ut 2015)Naturresurser och miljö, med fokus på klimat.

Samarbetet omfattar även forskningssamarbete, stöd till svenska enskilda organisationer och vid särskilda behov humanitärt bistånd.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Milleniemålen om halverad fattigdom, grundutbildning, jämställdhet och kvinnors makt har uppnåtts under strategiperioden. Av landets invånare lever dock fortfarande cirka 40% i fattigdom och på landsbygden beräknas 60% vara fattiga.

Bolivias utvecklingsutmaningar består i att fortsatt minska fattigdomen, att stärka mänskliga rättigheter och att öka jämställdheten. Konstitutionen från 2009 och även de många lagar som antagits sedan dess bedöms hålla god standard. Genomförandet av lagstiftningen är bristfällig. De demokratiska institutionerna är svaga och det finns brister i systemen för ansvarstagande och transparens. Korruptionen är utbredd och utgör hinder för den ekonomiska och sociala utvecklingen i landet.

Under innevarande strategiperiod ger Sverige stöd till reformer för att bygga upp den offentliga förvaltningen. Ökad kapacitet och transparens ska stärka systemets mekanismer. Omfattande stöd ges också till olika program som syftar till att förbättra utsatta gruppers mänskliga rättigheter, jämställdhet samt stärka den demokratiska kulturen.

Resultat inom arbetet för transparens och icke-diskriminering inom den offentliga förvaltningen har delvis uppnåtts. Urfolks och kvinnors rättigheter har förbättrats särskilt när det gäller instiftande av lagar. Samtidigt råder stora brister i genomförandet av lagarna. Barnombudsmän på lokal nivå är under utveckling. 

Miljö och naturresurser

Bolivia är en av jordens länder med störst biologisk mångfald - från det andinska höglandet till Amazonasbäckenets regnskogar, men är samtidigt en resurs under hot som är mycket känsligt för klimatförändringar. Redan utsatta människor drabbas årligen av torka och översvämningar. Sverige ger stöd till program för ett förbättrat utnyttjande av naturresurser som främjar en hållbar och klimatanpassad utveckling. Småbrukare på landsbygden har genom förbättrade jordbruksmetoder ökat sin livsmedelsäkerhet och minskat sårbarheten mot klimatförändringar.

Genom andra projekt och program har Sverige bidragit till rent vatten och grundläggande sanitet i några av landets fattigaste områden, vilket bidragit till förbättrade hälsoförhållanden.

Svenska insatser har bidragit till att uppnå milleniemåletl för tillgång till dricksvatten. På landsbygden har 59% tillgång till rent vatten. Däremot har milleniemålet för sanitet ej uppnåtts. Fortfarande saknar halva befolkningen tillgång till toaletter. Problemen är störst bland de fattiga i förstäder och på landsbygden. Svenskt stöd har bidragit till stora framsteg att utveckla modeller för hållbara och klimatanpassade sanitetslösningar i förstäder och på landsbygden. Förutsättningar finns för att genomföra dessa i större skala i utvalda kommuner.

Forskning och Universitet

Sverige arbetar långsiktigt med målet att samarbetspartners bättre planerar, genomför och använder forskning för utveckling och ekonomisk tillväxt. Avsikten är att Bolivia på sikt ska kunna bedriva egen forskning av internationell kvalitet inom områden som samarbetspartnerna har prioriterat.

Exempel på svenskt stöd finns inom utbildningar på master- och doktorandnivå i samverkan med svenska och internationella partners, administrativa reformer av universiteten samt infrastruktursatsningar som IT, bibliotek och laboratorier.

Samarbetet i detta avseende utgår ifrån Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet (2015 – 2021).  


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän