Visokos nya kommunala servicekontor invigdes i april 2009. Nu kan medborgarna hämta personbevis, ansöka om stipendium, ställa sig i kö för dagisplats, ansöka om byggnadstillstånd och lösa andra kommunala ärenden på ett och samma ställe. De nya kommunkontoren är flaggskeppen i Governance and Accountability Project (GAP). Målet är bättre kommunal service till medborgarna och det Sida-stödda projektet omfattar nu 72 av de 143 kommunerna i Bosnien-Hercegovina.

På Visokos nya kommunala servicekontor kan medborgarna hämta personbevis, ansöka om stipendium, ställa sig i kö för dagisplats, ansöka om byggnadstillstånd och lösa andra kommunala ärenden på ett och samma ställe. Det Sida-stödda projektet för bättre kommunal service omfattar nu 72 av de 143 kommunerna i Bosnien-Hercegovina.

Foto: Victor Brott

Bosnien-Hercegovina

Vårt arbete i Bosnien-Hercegovina

Uppdaterad: 6 augusti 2015

Utmaningarna är stora i Bosnien-Hercegovina, landet med ett av världens mest komplicerade politiska system. Med en samlad ansträngning från givare och nationella krafter går nu landet på allvar mot ett EU-närmande. Sida stödjer den processen, som en väg mot minskad fattigdom och demokratisk utveckling.

Under de första åren efter kriget var Sveriges stöd till Bosnien-Hercegovina inriktat på humanitärt bistånd, bostadsbyggande och sysselsättning. I början av 2000-talet inleddes ett mer långsiktigt utvecklingsarbete. Sveriges samlade stöd till landet mellan 1994 och 2014 är 4,3 miljarder kronor.

Det nuvarande samarbetet styrs av en resultatstrategi som gäller fram till 2020. Den är inriktad på att stödja landets anpassning till EU. Det kräver en rad reformer inom många samhällsområden. Arbetet ska bidra till utvecklingen av marknadsekonomin, ökad respekt för mänskliga rättigheter, stärkt demokrati samt förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan. Sverige samarbetar med givare från andra länder, utvecklingsbanker och FN:s utvecklingsprogram. Sveriges bidrag till reformarbetet uppgår till cirka 150 miljoner per år.

Offentlig förvaltning och demokratisk utveckling

På sin väg mot EU måste Bosnien-Hercegovina införliva ett omfattande regelverk i sin egen lagstiftning. Sverige stödjer reformer inom offentlig förvaltning för ökad effektivitet, bättre service till medborgarna och ökad öppenhet. Via UNDP utbildas kommunala tjänstemän. Sida stödjer också de två kommunförbunden, ett viktigt led för en mer professionell ärendehantering på lokal nivå.

Reformprocesser kan inte enbart drivas av staten, det är också viktigt att det civila samhället kan påverka lagstiftning och samhällets demokratiska utveckling. Sida stödjer därför en rad olika organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter, såsom yttrandefrihet, HBTQ-personers rättigheter och ökad jämställdhet.

Rättssektorn är ett annat område som behöver reformeras för att uppnå mer effektiva rättsprocesser. Sida stödjer domstolsväsendet för att komma till rätta med eftersläpningen i civilrättsliga mål och för ett ökat jämställdhetsperspektiv bland åklagare och domare. Det kan i förlängningen leda till minskat våld mot kvinnor när domstolarna utdömer adekvata straff.

Ekonomisk utveckling

Socialismens sammanbrott och näringslivets kollaps påverkar fortfarande landet och tillväxten är låg. Ett viktigt område inom reformsamarbetet är att förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag. I samarbete med USAID finansierar Sida två stora projekt som underlättar för företagare att öka sin produktion, hitta nya marknader och komma förbi exporthinder.

Sverige samarbetar också i stor utsträckning med lokala utvecklingsorganisationer som verkar i områden med hög arbetslöshet. Aktiviteterna främjar näringslivets utveckling, tillgång till europeiska marknader och kvinnors ekonomiska deltagande.

Miljö och klimat

Det tredje området där stödet i Västra Balkan förväntas bidra till utveckling är miljöförbättring och minskad klimatpåverkan. Bosnien-Hercegovina står inför en rad utmaningar för att leva upp till EU:s normer. Stora investeringar krävs i avfallshantering, vattenrening, minskat koldioxidutsläpp och insatser för att värna biologisk mångfald.

I några av miljöinvesteringarna samarbetar Sverige med utvecklingsbankerna för att nå en kombination av lån och bidrag. Det har visat sig vara en effektiv metod för att till exempel stödja investeringar i fjärrvärme. Sida arbetar också med nationella institutioner för att förbättra energianvändningen. Bosnien-Hercegovina är det land i Europa som är minst energieffektivt och genom att förbättra energianvändning i offentliga lokaler kan så mycket som 40 procent av energikostnaden sparas.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän