Skolbarn i Kambodja

Skolbarn i Kambodja.

Foto: Magnus Saemundsson, Sida

kambodja

Vårt arbete i Kambodja

Publicerad: 14 september 2008 Uppdaterad: 9 oktober 2014

Sveriges bistånd till Kambodja inleddes 1979. Humanitära insatser har stegvis ersatts av långsiktigt samarbete. I den nuvarande samarbetsstrategin (2014-2018) fokuserar samarbetet på demokrati och jämställdhet, mänskliga rättigheter, utbildning och klimat och miljö.

Kambodjas unga demokrati lider ännu stora brister. Landet har ett flerpartisystem men oppositionen har en utsatt position och det har skett en ökad maktkoncentration till det styrande partiet. Rättigheterna för fattiga är starkt begränsade. Vi arbetar för att föra ut makt till lokala nivåer och för att stärka enskilda organisationers arbete på gräsrotsnivå.

Mänskliga rättigheter

Det civila samhällets deltagande i den demokratiska processen är en nyckelfråga.  Genom stöd till enskilda organisationer främjar vi bland annat juridisk rådgivning, bevakning och rapportering av kränkningar av mänskliga rättigheter, antikorruption och utveckling av en  fri press.

Vi stödjer även människorättsorganisationers arbete med att skapa rättvisa efter folkmordet.  Rättegångarna mot den gamla regimens förbrytare är en nödvändig läkande process.

Demokratisk utveckling

Kambodja har tagit stora kliv i utvecklingen mot demokratiska institutioner, men en lång väg återstår. Rättsväsendet är ihåligt och korruption vanligt förekommande. Makten är centraliserad och landsbygdens miljoner fattiga saknar fortfarande grundläggande rättigheter.

Vi arbetar brett för att understödja såväl reformer i offentlig förvaltning som folkligt deltagande för ökad demokrati. Genom stöd till regeringens program för decentralisering  har vi bidragit till att etablera folkvalda kommuner på landsbygden, vilket lett till ökat självbestämmande.  Insatserna omfattar också finansiering av grundläggande infrastruktur och service.

Vi stödjer även regeringens program för att reformera den offentliga finansiella styrningen. Syftet är att stärka kapaciteten att styra och följa upp budgeten och att öka öppenheten för att på så sätt minska riskerna för korruption.

Utbildning

Utbildningsnivån i Kambodja är mycket låg och många barn fullföljer inte sin skolgång. Sviterna från folkmordet har haft särskilt stor inverkan på utbildningsområdet, då majoriteten av den intellektuella eliten undanröjdes. Sverige har länge varit en av de största givarna för utbildningsinsatser i Kambodja och vi stödjer idag olika program för att ge fattiga barn tillgång till god grundutbildning. Insatserna har bidragit till att 95 procent av landets barn börjar i grundskolan idag. Däremot fortsätter endast ett fåtal till högre utbildning vilket är ett stort problem.

Det svenska stödet bidrar till reformer inom grundskolan, i linje med Kambodjas utbildningsplan. Programmet har varit framgångsrikt och antalet barn inskrivna i grundskolan ökar stadigt. Fler flickor får chans till utbildning, i enlighet med den uttalade målsättningen. Trots att läskunnigheten i Kambodja generellt har ökat från 35 procent 1990 till 86 procent  2008, så beräknas endast 65 procent av landets kvinnor kunna läsa.

Klimatförändringarna

Kambodja är ett av de länder som är mest sårbara inför förändringar i klimatet. Sida arbetar därför för närvarande med att integrera åtgärder för anpassning till klimatförändringarnas effekter i verksamheten i Kambodja och  stödjer regeringens samordning av klimatinsatser liksom ett antal lokala projekt via enskilda organisationer.

 

 

 


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän