Flicka i Burma vid symaskin.

Flicka i Myanmar (Burma) vid symaskin. Svenskt bistånd är tydligt inriktat på demokrati och mänskliga rättigheter samt att möte akuta humanitära behov.

Foto: Frederik Frisell, Sida

Myanmar (Burma)

Vårt arbete i Myanmar (Burma)

Publicerad: 6 juli 2010 Uppdaterad: 25 maj 2015

Sverige har i två decennier gett stöd till de burmesiska flyktingarna i Thailand och till medier i exil. Sedan början på 2000-talet finansieras också insatser inne i landet. Efter cyklonen Nargis 2008 finansierade Sverige katastrofinsatser på över 100 miljoner kronor. EU:s rådsbeslut om restriktiva åtgärder mot Myanmar och den svenska regeringens skrivelse ”Frihet från Förtryck” sätter ramarna och målet för Sidas verksamhet i landet.

Svenskt bistånd är tydligt inriktat på demokrati och mänskliga rättigheter samt att möte akuta humanitära behov. Några projektavtal med regeringen förekommer inte och inga pengar slussas genom de centrala myndigheterna. Den svenska regeringens skrivelse Frihet från Förtryck  (2009) betonar stöd till demokratisering och respekt för de mänskliga rättigheterna och är en ledstjärna för Sidas arbete i landet.

Svårlösta flyktingkriser

De första flyktingarna som tillhör befolkningsgruppen Karen flydde från den burmesiska armén över gränsen till Thailand redan på 1980-talet. Idag lever cirka 140 000 flyktingar i en kedja av läger längs gränsen. Över 50 000 flyktingar har de senaste åren fått asyl i tredje land, framförallt USA, men lägren fylls hela tiden på med nya flyktinggrupper. Utanför lägren i norra Thailand lever dessutom uppskattningsvis två miljoner ekonomiska och politiska flyktingar under osäkra förhållanden. Sida ger sedan länge stöd till flyktinglägren genom Diakonia.

Även längs Myanmars gräns i väster finns en långvarig flyktingkris, som inleddes 1978. Då flydde hundratusentals människor från den muslimska folkgruppen rohingyas till Bangladesh. Fortfarande finns flyktingläger i Bangladesh. Flera hundratusen har sedan ofrivilligt repatrierats till Myanmar. De erkänns inte som medborgare och är således statslösa. Den särskilda FN-rapportören avseende mänskliga rättigheter i Myanmar, Thomas Ojea Quintana, har uttryckt sin djupa oro över den systematiska diskriminering som rohingyas utsätts för i Myanmar.

Civilsamhället

En viktig del i svensk policy är att stödja framväxten av ett livskraftigt civilsamhälle. I auktoritära länder som Myanmar ges prioritet till civilsamhällesorganisationer som inriktar sig på demokratisering och ökad pluralism. Bland annat ges stöd till grupper som arbetar för homo-, bi-och transsexuellas rättigheter samt miljöaktivistorganisationer.

Cyklonen Nargis

I maj 2008 drabbades Myanmar av den värsta naturkatastrof som dokumenterats i landet, då cyklonen Nargis svepte in över Irrawaddy-deltat och Rangoon. Över 2,5 miljoner människor drabbades och 140 000 beräknas ha omkommit. Hundratusentals familjer förlorade sina hem och sina ägodelar. Efter ett initialt motstånd från regimen gavs det internationella samfundet till slut tillträde till de drabbade områdena och kunde inleda hjälpverksamhet. Dessa insatser hade dock föregåtts av omfattande spontana hjälpinsatser organiserade av det burmesiska civilsamhället.

Det samarbete mellan regeringen, FN  och ASEAN, som då etablerades för att stödja befolkningen i deltat, var något helt nytt för Myanmar. För många tjänstemän och beslutsfattare var det första gången de hade kontakt med utländska organisationer och internationell expertis och en grad av förtroende etablerades. Katastrofen var av samma dignitet som tsunamin som drabbade Aceh och 2004, men det internationella gensvaret var betydligt mindre. Efter två år saknar fortfarande 100 000 familjer permanent bostad och tillgången till färskvatten är ett bestående problem.

Efter cyklonen Nagris bidrog Sverige med cirka 115 miljoner kronor som slussades genom bland andra Rädda Barnen, Röda Korset, Läkare utan gränser, FAO, UNDP  och UNICEF. Sverige bidrog också till finansieringen av samordning och uppföljning av hjälpinsatserna genom ASEAN.

Folkhälsa och fattigdomsbekämpning

I början av 2000-talet stod det klart att det fanns en stor risk att hiv och aids skulle få epidemiska proportioner i Myanmar. Från 2004 gav Sida därför stöd till en FN-fond som lyckades öka medvetenheten i landet. 2007 bildade Sida och andra givare (EU-kommissionen, England, Norge med flera) den så kallade Fonden mot tre sjukdomar (Three Diseases Fund), som också bekämpar malaria och tuberkulos. De 130 miljoner kronor som Sida bidragit med utgör vårt största stöd i Myanmar. Fonden har mobiliserat över 125 miljoner dollar (nästan 1 miljard kronor). Pengarna går via FN-systemet samt internationella och lokala civilsamhällesorganisationer till förebyggande arbete, behandling och vård.

Modellen med en gemensam givarfond har visat sig vara en framkomlig väg att arbeta i Myanmar, trots att direkt samarbete med regeringen inte är möjlig. År 2009 etablerade en grupp biståndsgivare en fond för “livelihoods” och livsmedelstrygghet, LIFT, enligt samma modell som 3DFonden. Den riktar sig i första fasen till det delta som drabbades av cyklonen men ska på sikt även nå andra särskilt utsatta områden i landet. Sverige bidrar med humanitära medel till fonden. 

Sida har också gett stöd till UNDP:s program för landsbygdsutveckling. Här har fokus legat på utveckling av demokrati på bynivå med mycket stort kvinnligt deltagande.

 


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän