Invigning av den nya flickskolan Jelawir secondary school i Kundaz.

Invigning av den nya flickskolan Jelawir secondary school i Kundaz. Under talibantiden gick färre än en miljon barn i skolan i Afghanistan. Idag är ungefär 8,6 miljoner barn registrerade i skolan varav drygt en tredjedel är flickor.

Foto: Bo Lambert

Resultatexempel

Fler barn i skola i Afghanistan

Publicerad: 9 juni 2014 Uppdaterad: 20 januari 2015

Under talibantiden gick färre än en miljon barn i skolan i Afghanistan. Idag är ungefär 8,6 miljoner barn registrerade i skolan och drygt en tredjedel av dem är flickor. Sidas satsningar på pojkars och flickors utbildning i Afghanistan har gett resultat.

Läskunnigheten för kvinnor i Afghanistan hör till en av de lägsta i världen – omkring 12,5 procent. Dock har det skett en förändring. Tidigare gick bara tre procent av flickorna i skolan, idag får cirka 39 procent undervisning genom tillgång till grundskola. Utöver primärutbildning satsar Sida även på att höja läs- och skrivkunnigheten bland kvinnor och ungdomar i åldrarna 15 till 24 år.

Det statliga utbildningsministeriet i Afghanistan har tagit fram en nationell utbildningsstrategi och genomför nu i högre utsträckning än tidigare lärarutbildningar, producerar läroböcker och bygger skolor. Kapaciteten är dock fortfarande låg och ministeriet får stöd av bland annat UNICEF med medel från Sida för att höja utbildningskvalitén. En ökad tillgång till primärutbildning av god kvalité är ett grundläggande fokus för Sida.

Att utbilda och att vidareutbilda fler lärare är fortfarande en utmaning i Afghanistan. Fler kvinnor måste få chansen att gå på lärarhögskolan. Det är framför allt kvinnliga lärare som måste finnas i skolorna för att föräldrarna ska skicka sina döttrar till skolan, säger Birgitta Jansson, programsamordnare för utbildning inom Sidas Afghanistan-enhet. Dessutom behöver den pedagogiska och ämnes-inriktade kunskapen bland lärarna höjas. Utöver detta måste man fortsätta att bygga skolor eftersom klassrummen är överfulla. Antalet elever/lärare varierar mellan 35 – 70. Självklart är det svårt att bedriva undervisning i stora elevgrupper trots att man har haft möjlighet att vidareutveckla sin pedagogiska kompetens.

Genom UNICEF och Svenska Afghanistankommittén (SAK) stödjer Sida byskolor i avlägsna områden där det inte finns någon annan skola på rimligt avstånd. Detta ökar möjligheten för flickor att studera eftersom många flickor inte tillåts att färdas lång väg till skolan. För att ytterligare öka antalet flickor i skolan är det är också viktigt att utbilda fler kvinnliga lärare då detta ökar flickors tillträde till skolorna. Sedan 2001 har antalet lärare generellt sett ökat från 20 000 till 172 000. Av dem är 31 % kvinnor. 

Genom UNICEF stöder Sida även vuxenutbildning som är förlagd till byarna för att äldre flickor och kvinnor ska få lära sig läsa och skriva. Elever som tidigare inte har haft möjlighet att studera på grund utav exempelvis bortgifte vid tidig ålder, eller att skolan har legat för långt bort från byn får på så sätt möjlighet att lära sig att läsa och skriva. Sida stärker sitt stöd för alfabetisering genom samarbete med UNESCO. UNESCO har en långsiktig närvaro i landet och en gedigen kompetens inom alfabetiseringsområdet.

Många av eleverna är bara i 16-årsåldern och att få en utbildning stärker deras ställning inom familjen och samhället, säger Birgitta Jansson. Att få möjligheten att lära sig läsa och skriva, trots att man egentligen passerat skolåldern innebär en god chans till ett bättre liv.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän