Kvinna i klistrar affischer i Jowzjan provinsen  inför presidentvalet i juli, 2009.

Nu avbryts stödet till parlamentet och den andra utbetalningen om tio miljoner för 2010 blir inte av.

Foto: OSCE/UNDP

Resultatexempel

Att våga avbryta en dåligt fungerande insats

Uppdaterad: 1 juli 2014

Det är inte varje dag Sida avbryter en insats på grund av bristande resultat, och kanske än mindre insatser som går genom FN-systemet. Det verkar snarare vara mycket ovanligt. Kim Sundström och hennes kollegor vid ambassaden i Afghanistan gjorde dock just det. De avbröt ett stöd genom UNDP till parlamentet när resultaten uteblev.

Kim Sundström är på Sida för avrapportering efter att hon avslutat sin postering i Afghanistan. Det har blivit två och ett halvt år i Kabul, varav ett år på FN:s befolkningsorgan UNFPA. I sin Sidabefattning på ambassaden i Kabul har hon ansvarat för den så kallade Demo/MR-portföljen och var då ansvarig för stödet till val och parlament som båda implementeras av UNDP.

  Kim Sundström i Afghanistan. Foto Sida 

 - Jag har förstått att det är mycket ovanligt att avbryta stöd som inte fungerar bra, säger Kim Sundström. Det verkar vara betydligt lättare att starta nya insatser och göra nya beredningar.

Stödet till parlamentet i det bräckliga Afghanistan var planerat att vara tvåårigt, med utbetalningar om tio miljoner kronor för varje år. Nu avbryts stödet och den andra utbetalningen om tio miljoner för 2010 blir inte av. 

- Särskilt när det gäller FN, verkar det sällan som om Sida avbryter insatser, säger Kim Sundström, men i det här fallet upplevde vi bristande resultat under så lång tid att vi inte kunde se hur vi kunde gå vidare.

 Stöd från Sida/Stockholm

I beslutsprocessen upplevde Kim att man hade ett mycket gott stöd från Sidas interna instanser och jurister.

- Eftersom projektet hade nära koppling till det kommande parlamentsvalet (planerat till sep 2010) och därför var ett politiskt högaktuellt stöd diskuterade vi detta ganska omfattande med ambassadören, UD, och Sida/Stockholm innan ett slutgiltigt beslut togs. Trots att vi hade ett genomarbetat underlag hade vi nog väntat oss en del svårigheter och ifrågasättande men fick istället väldigt positiv respons på att vi drev detta vidare, speciellt från UD.

 Från biståndsministern har man också tidigare uppfattat signaler om att stöd som inte går i rätt riktning bör avslutas i stället för att man pumpar in nya pengar.

Kim Sundström tycker att man i högriskprojekt och konfliktländer bör ha en diskussion kring risker och kanske en "plan B" redan i processen med verksamhetsplanering.

- Ja, det visade sig vara ganska resurskrävande att avbryta insatsen, så därför är det viktigt att redan i VP-processen titta på möjliga alternativ om det skulle gå åt fel håll. I alla fall bör man diskutera riskerna kopplat till de personalresurser som finns. Ett högriskprojekt kräver i regel mer uppföljningskapacitet än andra mindre riskbenägna projekt. Detta måste läggas in i planeringen.

I det aktuella projektet tröttnade Sida, trots åtskilliga möten med UNDP om bristande resultat, på att inte se några steg i rätt riktning.

- Det hände absolut ingenting, berättar Kim Sundström. Sida var den enda givaren när Danmarks stöd löpt ut och trots detta togs våra synpunkter inte på allvar och projektbudgeten gick mest till parlamentarikers dyra studieresor till Bryssel och Geneve, trots protester från vår sida och starka rekommendationer om att dessa studieresor måste ha klara syften och vara del av en övergripande strategisk kapacitetsuppbyggnadsplan.

- Projektet var bland annat kantat av svagt ledarskap hos UNDP, hos projektledningen och brist på strategisk planering, säger Kim Sundström. Det var mycket ad hoc. Vi hade velat se en strategisk plan för projektet och koordinering av aktiviteter, men den uteblev trots löften om en sådan och vi såg ingen förbättring.

Särskilt i konfliktländer går mycket av biståndet via multinationella organisationer såsom FN, Världsbanken och andra och Kim Sundström tycker att det är viktigt att vi vågar ställa krav.

- Vi får inte förlita oss blint på att multiaktörerna gör sitt jobb bara för att de genererar snygga rapporter och siffror. De behöver minst lika mycket styrning och kontroll som små enskilda organisationer. Vi måste kräva kvalitet i biståndet, även hos de stora aktörerna men detta kräver resurser.

 Även bristen på transparens blev avgörande. Eftersom Sida var den enda givaren i projektet fördes på ett tidigt stadium och senare kontinuerligt en dialog med UNDP om vikten av fokuserad resursmobilisering. Sida fick gång på gång besked från UNDP om att andra givare skulle gå in i projektet men vid bilateral dialog med dessa visade det sig att den informationen inte stämde.

- I och med att vi satte ned foten bidrar vi förhoppningsvis till att stärka FN-systemet, anser Kim Sundström. I Afghanistan är det FN-organen som syns och många givare kanaliserar den största delen av sitt bistånd genom dem. Men legitimitet och trovärdighet kan riskera att ifrågasättas om de tillåts fortsätta göra ett dåligt jobb. Då bidrar vi som givare till detta och det berör hela det internationella samfundets närvaro i Afghanistan.

För att ha andra alternativ till de multinationella organisationerna arbetar Sida nu för att sätta upp en finansieringsmekanism tillsammans med brittiska Dfid och de andra nordiska länderna. Detta för att man ska kunna bli mer strategiska i sitt stöd till andra aktörer och det civila samhället. Men detta blir ett uppdrag för Kim Sundströms ersättare som tillträder i augusti. Själv går hon mot nya mål och startar med en lång semester och hoppas att hitta ett nytt jobb framöver.

- Dessvärre är det tuffa tider nu, säger Kim Sundström. Det är inte bara att komma hem och få ett erbjudande.

Kim Sundström har tidigare arbetat i Latinamerika, Burma och Vietnam och trots den tuffa miljön i Kabul med stora säkerhetsproblem med självmordsbombare, granatattacker och annat på nära håll har hon trivts bra tack vare det intressanta arbetet med demokratifrågor och mänskliga rättigheter.

- Ja, allra bäst har jag faktiskt trivts i Afghanistan, säger hon.

 


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän