afghanistan

Utvecklingen i Afghanistan

Publicerad: 17 juni 2009 Uppdaterad: 28 september 2016

Afghanistan är ett hårt prövat land som efter mer än 35 år av krig och konflikter är präglat av djup fattigdom. Landet anses vara ett av världens mest korrupta där informella band och inofficiella institutioner spelar stor roll. Därtill hindrar konservativa och traditionella strukturer utvecklingen och särskilt kvinnors och flickors ekonomiska och politiska deltagande.

De senaste decennierna har krigen avlöst varandra i Afghanistan. Landet har, sedan kommunistregimens fall 1992, drabbats av inbördeskrig, Talibanregimens brutalitet samt USA och dess allierades krigsföring och kriget är fortfarande en del av vardagen. Förra året, 2015 var ett svårt år för civilbefolkningen då antalet civila offer var det högsta sedan 2009. Anledningen till den avsevärt försämrade säkerhetssituationen är dels tillbakadragandet av internationella säkerhetsstyrkor och dels den nya nationella samlingsregeringens svaga position med en inre instabilitet inom makteliten. Det svåra säkerhetsläget beror också på dåligt utrustade afghanska nationella säkerhetsstyrkor.

Trots stora utmaningar, har landet gjort väsentliga framsteg. År 2004 togs en ny konstitution fram och samma år hölls det första någorlunda fria valet i Afghanistans historia. Efter det har två president- och parlamentsval hållits. Sedan 2014 styrs Afghanistan av en nationell samlingsregering efter att de båda rivaliserande presidentkandidaterna Ashraf Ghani och Abdullah Abdullah kommit överens om att dela på makten. Valsegraren Ghani utnämndes till president och Abdullah fick en nyinrättad post motsvarande premiärminister. Valdeltagandet var 68 procent, varav en tredjedel kvinnor. Det finns frågetecken kring samlingsregeringens förmåga att styra landet effektivt men trots samarbetssvårigheter betonar båda ledarna fortsatt enat styre fram till 2019. Trots långvariga konflikter i landet har man kunnat se framgångar och en positiv utveckling, också vad gäller tillgång till undervisning, sänkt barna- och mödradödlighet, stärkt egenmakt för kvinnor samt förbättrad tillgång till rent vatten – för att nämna några.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Afghanistan beskrivs som ett av världens mest korrupta länder och korruption förekommer på alla nivåer i samhället. Situationen för mänskliga rättigheter är allvarlig och bland annat kopplad till det svåra säkerhetsläget, avsaknaden av ett fungerande rättssystem och den svaga statsförvaltningen. Överträdelser mot mänskliga rättigheter är alltför vanligt, i synnerhet mot kvinnor. Dock är det viktigt att betona att trots svårigheter har situationen för mänskliga rättigheter förbättrats markant efter talibanernas fall, särskilt vad gäller kvinnors och flickors rättigheter. Framgångarna riskerar dock bakslag på grund av den skärpta konflikten, närvaron av krigsherrar i det politiska livet, och oförmåga hos de styrande att tillgodose grundläggande mänskliga rättigheter. Rättsystemet är svagt och tilltron till det är lågt bland befolkningen vilket gör att medborgarna ofta vänder sig till traditionella informella rättsinstanser. Patriarkala sedvänjor och strukturer gör att kvinnor och flickor ofta inte ses som fullvärdiga medborgare. Det utbredda våldet mot kvinnor, flickor och pojkar är också ett grundläggande hinder för utvecklingen. Att stärka barns- och kvinnors rätt är synnerligen behövt i Afghanistan.

Få kvinnor kan läsa och skriva

Nära sju av tio afghaner är under 25 år och läskunnigheten är mycket låg, framför allt bland flickor och kvinnor. Utbildningssystemet är under uppbyggnad och det saknas utbildade lärare, skolbyggnader och läromedel. På landsbygden finns få  kvinnliga lärare och avståndet mellan skolorna är stort. vilket leder till att flickor inte har samma möjlighet att gå i skolan som pojkar.

Samtidigt är det viktigt att betona att det har skett stora förändringar på utbildningsområdet efter talibanregimens fall. År 2001 gick endast 900 000 barn i skolan, i princip inga av dem flickor. Fram till i år, 2016, hade siffran ökat till 8,2 miljoner, varav 39 procent av dessa är flickor. Fortfarande saknar emellertid  5 miljoner barn tillgång till skolundervisning. Föräldrarnas attityder till att skicka sina barn till skola har också förändrats i positiv riktning sedan 2001 och allt fler ser utbildning även för flickor som nyckeln till framgång och en dräglig framtid.

Jordbruk och ekonomi

Mer än 80 procent av befolkningen i Afghanistan är beroende av jordbruket för sin överlevnad och inkomst. Trots lyckade skördar under senare år har inte detta översatts i ekonomisk tillväxt ochden nationella efterfrågan möts i dag till stor del av import från grannländer.

Den långvariga konflikten, torka och översvämningar, bristande tillgång till fungerande marknader och värdekedjor, utsäde och bevattningssystem samt hotet från minor och ammunition gör det svårt för bönderna att klara sig. Därför stödjer Sida olika projekt som ska stimulera privatsektorn och ekonomisk utveckling samt öka produktiviteten inom jordbrukssektorn och förbättra möjligheter för en hållbar företagsamhet inom olika jordbruksvärdekedjor.

Afghanistan är till mycket stor del beroende av biståndsmedel. Landets ekonomi är dåligt utvecklad, med en ökande illegal odling av och handel med narkotika. Trots stora investeringar från internationella och nationella aktörer genom åren kvarstår stora utmaningar, bland annat för att få ett förbättrat investeringsklimat samt möjligheter för företagare att få tillgång till marknader och att saluföra konkurrenskraftiga produkter.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän