EDM, det nationella elbolaget i Moçambique, genomför elektrifieringsprojekten med stöd från Sida. Tack vare projektet kan Inacio Yemusee försörja sig som svetsare.

EDM, det nationella elbolaget i Moçambique, genomför elektrifieringsprojekten med stöd från Sida. Tack vare projektet kan Inacio Yemusee försörja sig som svetsare.

Foto: Klas Palm

Moçambique

Vårt arbete i Moçambique

Publicerad: 22 juni 2009 Uppdaterad: 7 november 2016

Moçambique är ett av Sveriges största samarbetsländer inom biståndssamarbetet. Från en låg bas har landet nu en hög ekonomisk tillväxt och det finns ett stort behov att bidra till att tillväxten blir hållbar och kommer alla till del. Cirka hälften av den moçambikiska befolkningen lever alltjämt under den nationella fattigdomsgränsen.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Demokratin i Moçambique är fortfarande under utveckling. Sedan självständigheten har förbättringar i det demokratiska systemet och i respekten för mänskliga rättigheter skett på de flesta områden, men trenden är inte spikrak. En förhållandevis fri press samt en gradvis utveckling inom en rad sociala områden såsom rätten till utbildning, hälsa och vatten är några av förbättringarna. En dåligt fungerande rättssektor, polisbrutalitet och diskriminering av kvinnor och andra marginaliserade grupper är kvarvarande utmaningar som vi arbetar med, bland annat genom stöd till nationella organisationer som jobbar med jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Via budgetstödet har Sida bidragit till att stärka landets administrativa system och öka allmänhetens insyn i statliga finanser. Reformerna är avgörande initiativ i kampen mot den utbredda korruptionen. Från och med 2016 är budgetstödet fryst eftersom Mocambique inte uppfyller kravet på en sund makroekonomisk politik och därför inte kvalificerar sig för budgetstöd.

Ett omfattande stöd ges till det civila samhället, genom ett samlat program till närmare 50 lokala organisationer. Starka och självständiga organisationer har en viktig uppgift i att följa upp arbetet med landets fattigdomsstrategi och genom att påverka utvecklingen i demokratisk riktning. Till exempel ges stöd till Center for Public Integrity som arbetar med att granska användningen av statens resurser, och Human Rights League som bland annat ger rättshjälp till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.

Lantbruk

Precis som i grannländerna utgör lantbruket den viktigaste näringsgrenen i Moçambique och mer än 70 procent av den arbetande befolkning är sysselsatta inom sektorn. Landet är rikt på bördiga jordar och har en stor utvecklingspotential. För att vidareutveckla lantbruket krävs effektivare metoder och en långsiktig strategi för ett hållbart jordbruk togs fram under ledning av jordbruksministeriet 2011. Strategin är ledande för den framtida utvecklingen av jordbrukssektorn tillsammans med den investeringsplan som antogs 2013 och som utarbetats tillsammans med civilsamhällets organisationer, privata sektorn och givare.

Vi arbetar för att jordbrukare ska få laglig rätt till land och naturresurser genom CLUF Community Land Use Fund, där en av komponenterna är att stödja byar i att mäta upp och avgränsa den mark som tillhör dem för att därefter ansöka om certifiering av marken. Stödet kompletteras nu med ett stöd till lantmäterimyndigheten i landet. Sverige delfinansierar också, genom EU, ett projekt för att öka lokal ekonomisk utveckling i distrikt och kommuner i provinserna Gaza, Inhambane och Sofala. Målet är att småföretag inom jordbrukssektorn ska få bättre marknadskoppling och kunna utveckla värdekedjan från råvara till färdig produkt.  Vidare har Sida i samarbete med USAID gett en garanti till en investeringsbank för att öka lånemöjligheterna för små och medelstora företag inom lantbruks- och turistsektorn.

Infrastruktur

Energiförsörjningen i Moçambique är viktig för att främja den ekonomiska utvecklingen. Trots stora vattenkraftresurser är tillgången till elektricitet låg, särskilt på landsbygden. Den bristande energiförsörjningen hindrar övergången från självhushållning till marknadsekonomi, liksom utveckling av konkurrenskraftig industri. Bristen på elektricitet på landsbygden innebär också begränsad tillgänglighet och undermålig kvalitet på  hälsovård och undervisning.

Satsningar på en utbyggd elförsörjning är en central del av landets fattigdomspolitik. Sverige har bidragit till utbyggnaden av det nationella elnätet så att 23 % av befolkningen idag (år 2013) har direkt tillgång till el från det nationella nätet jämfört med 8 % år 2005.  Vårt stöd till reparation och uppgradering av två äldre vattenkraftverk bidrar till att säkerställa – och öka – landets egenproduktion av elektricitet  för att möta den hastigt ökande efterfrågan på energi. Med ökad ekonomisk verksamhet på landsbygden har belastningen på landsbygdsvägarna också blivit större. För att en positiv ekonomisk utveckling skall kunna vidmakthållas ställs krav på att landsbygdsvägnätet skall vara framkomligt året runt. Därför stödjer vi det moçambikiska vägverkets arbete med reparation och underhåll av vägnätet samt trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder.

Forskning och högre utbildning

Som ett led i att bygga upp och stärka den nationella forskningskapaciteten i Moçambique stöder Sverige sedan mer än tre decennier utvecklingen av landets största lärosäte - Eduardo Mondlane universitetet. Sida arbetar långsiktigt med målet att samarbetspartners bättre planerar, genomför  och använder forskning för utveckling och ekonomisk tillväxt. Varje land har sina unika förutsättningar och därför är det viktigt att alla länder på olika sätt kan generera och upprätthålla expertis och kunskap. Avsikten är att Moçambique på sikt ska kunna bedriva egen forskning av internationell kvalitet inom områden som är viktiga för landets utveckling.

Eduardo Mondlane Universitetet erbjuder högre akademisk utbildning inom 16 olika områden samt doktorandstudier i samarbete med cirka 15 svenska och sydafrikanska universitet. Sverige har som enda samarbetspart inom långsiktigt forskningssamarbete med Moçambique spelat en unik roll i att bygga analys- och forskningskapacitet i landet. Som en del i forskningssamarbetet satsar Sverige sedan 2012 även på stöd för utveckling och genomförande av masterskurser med syfte att främja integreringen av forskning i starka tillväxtsektorer som olja-och gasindustri. Med hjälp av stödet kan Moçambique avsevärt öka antalet akademiker i landet och bidra till att stärka kapaciteten hos landets yrkeskår. Samtidigt bidrar forskningen till ökad kunskap inom frågor relevanta för Moçambique.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän