En läkare i Mali visar upp en solpanel som ska ge hans klinik miljövänlig energi.

En läkare i Mali visar upp en solpanel som ska ge hans klinik miljövänlig energi.

Foto: Abbie Trayler-Smith/Panos

mali

Vårt arbete i Mali

Uppdaterad: 17 februari 2015

Svenskt bistånd till Mali inleddes i slutet av 90-talet. 2004 antog regeringen den strategi för utvecklingssamarbetet som gäller alltjämt. Det övergripande målet är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

Under 2012 och 2013  påverkades utvecklingssamarbetet  av den politiska kris som följde på tuaregupproret i norra Mali 2012 följt av ockupation av väpnade islamistiska grupper och en militärkupp. De ockuperade områdena återerövrades genom en fransk, militär intervention i början av 2013 med stöd av FN, den maliska armén och en afrikanskledd styrka, AFISMA.

Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete med staten och dess institutioner avbröts 2012 efter militärkuppen. Samarbetet genom FN och civila samhället utökades. I januari antog Mali en vägkarta för upprättande av territoriets integritet och återgång till demokratiskt styre. I april 2013 beslöt den svenska regeringen att återuppta det bilaterala utvecklingssamarbetet med Mali.

Utvecklingssamarbetet inriktas i huvudsak på följande områden:

Demokratisk samhällsstyrning och social utveckling

Mali är ett av världens fattigaste länder. Utbildningsnivån är mycket låg och få är medvetna om sina rättigheter. Traditionella maktstrukturer begränsar de svagas möjligheter att kräva sin rätt. Sveriges stöd till demokrati och mänskliga rättigheter har särskilt fokus på kvinnors och flickors inflytande, säkerhet och lika möjligheter. Den kontroversiella familjelagstiftning som antogs 2011 var ett bakslag för kvinnors och barns rättigheter. Samtidigt har jämställdhetsperspektivet integrerats i fattigdomsstrategin och en nationell jämställdhetspolicy har tagits fram.

Sverige ger stöd till flera organisationer i det civila samhället som arbetar med demokratiutveckling på lokal nivå och ett program som drivs av UNICEF för att stärka barns och kvinnors rättigheter. Genom att höja medvetandet om barnmisshandel, barnarbete och könsstympning av flickor skapas opinion för förändring.

Sverige gav stöd till genomförande av president- och parlamentsval 2013 för återgång till demokratiskt styre.

Hållbar utveckling av naturbruk

Miljö och hållbar utveckling är nyckelfrågor för fattigdomsbekämpning och utveckling. Fyra av fem malier försörjer sig på naturbruk (jord, skog, fiske och boskap). Endast en femtedel av marken är odlingsbar och i norr breder Saharaöknen ut sig. Trycket på tillgänglig mark blir hårdare, åker- och betesmarker överutnyttjas och lokala konflikter uppstår mellan jordbrukare och boskapsuppfödare. Problemen förvärras av ohållbar skogsavverkning. Sverige bistår med stöd till att utveckla strategier och metoder för naturbruk som bygger på hållbar utveckling. Stödet är främst inriktat på skog- och vattensektorerna.

Här ingår GEDEFOR-programmet  för att främja decentraliserad skogsförvaltning med kopplingar till energiförbrukning och att utveckla den privata sektorns aktiviteter inom skogsbruk. Satsningen ska bidra till att bevara skogen genom att decentralisera dess förvaltning och ge människor en möjlighet till alternativ försörjning.

Svenskt stöd inom skogsbruk och klimat har uppvisat positiva resultat. Bland annat har det bidragit till alternativa inkomstmöjligheter i kvinnoföreningar och att förbättra näringsstatusen hos kvinnor och deras familjer genom odling av grönsaker och mer varierad kost.

Stöd för att öka motståndskraften mot återkommande torrperioder har inletts för människor på landsbygden, med särskild inriktning på kvinnor och barn. Det rör sig om förbättrade och alternativa jordbruksmetoder och tillgång till vatten och sanitet.

Ekonomisk utveckling för fattiga

Genom budgetstödet har Sverige bidragit till en långsiktig politik för att minska fattigdomen i Mali. Stödet avbröts efter statskuppen 2012. Krisen har lett till att fattigdomen åter ökar till följd av inkomstbortfall, stigande priser och uteblivet bistånd.

Stöd har även gått till att förbättra landets system för offentliga finanser och för att stärka statistiksystemet. Det är viktigt för att kunna planera och mäta resultaten av landets politik. Ett viktigt stöd är statistikmyndigheten INSTAT:s systersamarbete med svenska Statistiska centralbyrån (SCB) för att stärka förmågan att producera och sprida tillförlitlig statistik.

Humanitärt bistånd

Efter att ett fredsavtal 2015 undertecknats i Mali mellan regeringen och islamistiska grupper har situationen i främst städerna stabiliserats men situationen är fortfarande osäker. Dessutom drabbas Mali och de andra länderna i den torra Sahel-regionen hårt vid naturkatastrofer. Sverige ger därför även ett omfattande humanitärt bistånd till landet. Under 2016 bidrog Sida med 467 miljoner kronor i humanitärt stöd till Sahelkrisen som utöver Mali omfattar Kamerun, Tchad och Niger.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän