David Wambua i Kenya

Kenya fick en ny och progressiv grundlag 2010. Sverige bidrar till landets reformarbete genom bland annat stöd till rättssektorn och arbetet för institutionella reformer som kan ge medborgarna tillgång till rättvisa och en god och effektiv förvaltning.

Foto: Trupti Shah

Kenya

Vårt arbete i Kenya

Uppdaterad: 22 maj 2015

De främsta orsakerna till fattigdom i Kenya är strukturella. Därför stödjer Sverige reformarbetet, där Kenyas moderna och progressiva grundlag från 2010 är en viktig del. Vårt fokus i det bilaterala samarbetet med Kenya ligger därför på stöd till rättssektorn och institutionella reformer för tillgång till rättvisa och god förvaltning för alla medborgare samt en effektiv och hållbar förvaltning av naturresurser och urban utveckling.

Det övergripande målet för Sveriges utvecklingssamarbete med Kenya är ett Kenya där alla fattiga människor har förutsättningar att förbättra sina livsvillkor och där deras mänskliga rättigheter blir infriade.

2013 hölls president- och parlamentsval i Kenya och Uhuru Kenyatta valdes till president. Valdeltagandet uppgavs ha varit det högsta någonsin i Kenya (86 %) och trots en del våldsamheter i förberedelserna och ett antal frågetecken kring process och resultat, gick valet i stort sett fredligt  till.  Valen 2007 var däremot förenade med stora oklarheter och följdes av en våldsvåg som krävde mer än 1200 människoliv. Avsaknaden av starka och demokratiska institutioner i Kenya blev då uppenbar.

Kofi Annans medling efter valet 2008 ledde fram till en överenskommelse om en bred reformdagordning, en koalitionsregering och ett åtagande om att sätta stopp för grundorsakerna till eftervalsvåldet, inklusive korruption, straffrihet och etniska motsättningar.

Kenyas grundlag, som trädde i kraft 2010, är en viktig del av reformprocessen och Sveriges bistånd i Kenya. Sidas utvecklingssamarbete i Kenya fokuserar därför på att stödja pågående reformprocesser för att genomföra Kenyas nya grundlag och bidra till att förbättra den fattiga befolkningsmajoritetens livssituation och till att de mänskliga rättigheterna respekteras och efterlevs.

Sidas samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter syftar till att motverka den utbredda korruptionen och stärka Kenyas offentliga förvaltning och institutioner. Hållbar förvaltning av naturresurser, landreform och urban utveckling är andra prioriterade områden i Sidas samarbete med Kenya.

Som komplement till det finansiella stödet är Sida genom ambassaden i Nairobi också aktivt i dialogen mellan internationella utvecklingspartners, den kenyanska regeringen och det civila samhället. Dialogen är ett nyckelinstrument för Sida då det gäller stöd till - och påtryckningar för – reformer. Sveriges komparativa fördelar ligger bland annat i en god kunskap om utvecklingen i Kenya baserad på 50 års närvaro och en bredd i det tidigare samarbetet som skapat gott förtroende i relationerna med både regering och det civila samhället. Avsaknaden av ett kolonialt förflutet bidrar givetvis också till att Sverige åtnjuter respekt som samarbetspartner. Tillsammans skapar dessa faktorer goda förutsättningar för en fördjupad dialog även om svåra frågor inklusive demokrati, mänskliga rättigheter och korruptionsbekämpning.

Demokrati och mänskliga rättigheter

De främsta orsakerna till fattigdomen i Kenya är strukturella. Politiska institutioner som länge styrts av elitens intressen har bromsat den demokratiska utvecklingen och har avskräckt från externa investeringar i landet.

Sverige understödjer därför regeringens reformarbete, bland annat via genomgripande reformer inom rättssektorn där Sida har lämnat viktiga bidrag i inledningsskedet av reformeringen av rättsväsendet. Det svenska stödet inom demokrati och mänskliga rättigheter har bland annat bidragit till att det införts ett flertal lagar som är viktiga för att stärka valsystemet och för polisreformen, bland annat genom stöd via svenska Rikspolisstyrelsen, håller ett system för så kallad community policing på att byggas upp i landet. Sida stödjer också Kenyas pågående reformprocess inom fängelseväsendet (via Raoul Wallenberg Institutet) samt för en effektiv offentlig finansiell styrning.

I ljuset av ett krympande demokratiutrymme i Kenya med ökande tryck och hot mot det civila samhällets arbete ökar behoven av stöd till civilsamhället med särskilt fokus på demokrati- och mänskliga rättigheter.

Naturresurser och miljö

I Kenyas nationella utvecklingsstrategi (Vision 2030) har jordbruket identifierats som en av de viktigaste sektorerna. Sektorn står också för merparten av arbetstillfällena i landet och ger också de viktigaste bidragen till såväl BNP som export. Sida ger stöd till ett brett program för att stödja det kenyanska jordbruket och är en aktiv partner och den största bilaterala givaren i det nationella sektorreformprogrammet. Fokus ligger på att förbättra småskaliga bönders produktivitet, tillgång på marknadskanaler samt ge ökade möjligheter för kvinnor att delta i utvecklingen av jordbruket.

Torka och översvämningar är återkommande fenomen i Kenya, såsom senast 2011 då de orsakade en humanitär kris med stort mänskligt lidande som följd. Kenya antog i oktober 2012 en strategi för att inom 10 år ha avvärjt risken för  humanitära katastrofer i samband med svår torka. Sveriges samarbete och stöd inom naturresurssektorn är därför mycket relevant i dessa sammanhang.

Sidas insatsportfölj omfattar också ett långsiktigt stöd för reformer inom vattensektorn. Reformerna ska bland annat bidra till decentralisering av och ökad tillgång till rent vatten framför allt på den allt som oftast eftersatta landsbygden. Det svenska stödet omfattar även effektivare skötsel av vattentäkter på nationell och lokal nivå.

Sida har också givit omfattande stöd till reformarbete inom landsektorn, något som bidragit till förbättrad lagstiftning och en effektivare landförvaltning - inklusive elektronisk registrering av lagfarter - vilket har stor betydelse for fattiga människors tillgång till land. Sedan en tid har dock regeringens reformvilja och kapacitet för att driva landreformer minskat avsevärt, vilket föranleder en ökad satsning och stöd till det civila samhället på detta område, i syfte att driva på efterfrågan på reformer och utkräva ansvar från regeringen.

Urban utveckling

I takt med att Kenyas urbanisering fortsätter i oförminskad fart, fortsätter även landets slumområden att växa lavinartat. Idag är urbaniseringsgraden i Kenya bland de högsta på kontinenten och många av landets sluminvånare lever i ett stort utanförskap. Att skapa bättre levnadsvillkor och även framtidsmöjligheter för de fattigaste människorna som idag lever i slumområdena är avgörande för landets framtid. Därför arbetar Sida tillsammans med såväl Kenyas regering, som med organisationer i det civila samhället, med att sätta ökat fokus på viktiga urbana utvecklingsfrågor inklusive bostadsförbättringar, markägande, folkligt deltagande och respekt för mänskliga rättigheter.

Sidas stöd till urban utveckling bidrar till ökad uppmärksamhet för fattiga sluminvånares utsatta situation samt behovet av ökad folklig delaktighet i urban planering och andra beslut som rör fattiga människors levnadsvillkor.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän