En kvinna med döttrar i Kuyende stöter millet

En kvinna med döttrar i byn Kuyende stöter millet. Tillsammans med lokala frivilligorganisationer samarbetar International Union for Conservation of Nature, IUCN, med invånare i fem mindre samhällen.

Foto: Göran Björkdahl, Sida

burkina faso

Vårt arbete i Burkina Faso

Uppdaterad: 26 mars 2015

Sverige bidrar sedan år 2000 till Burkina Fasos utveckling inom områdena demokrati och mänskliga rättigheter samt miljö och naturresurser. Generellt budgetstöd utgjorde till och med 2012 ungefär hälften av den sammanlagda stödvolymen.

Burkina Fasos strategi för tillväxt och hållbar utveckling (SCADD) inriktas på landets huvudnäring, jordbruket, som förväntas öka sin produktivitet och bidra till fattigdomsbekämpning. Genom det generella budgetstödet har Sverige gett Burkina Faso stöd till att genomföra utvecklingsstrategin och till att effektivisera statsförvaltningen i avsikt att förbättra servicen till medborgarna.

Svenska Statistiska Centralbyrån, SCB samarbetar med sin burkinska motsvarighet, INSD, i syfte att stärka INSD:s förmåga att producera tillförlitlig statistik för planering och uppföljning av Burkina Fasos utvecklingsansträngningar.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Landets demokratiska utveckling är fortfarande skör men stadiga framsteg har gjorts under det senaste decenniet. Även kvinnors ställning förbättras om än långsamt. Andelen barn i skolan har ökat kraftigt, från 45 procent 2002 till 79 procent 2011. Civilsamhälles-organisationerna Diakonia, National Democratic Institute och Centre pour la Gouvernance Démocratie, (CGD)  ges finansiering för sitt arbete med mänskliga rättigheter och jämställdhet i landet. Diakonia samarbetar i sin tur med ett stort antal lokala organisationer. Genom detta bidrar Sverige till att ge det civila samhället en röst i den politiska dialogen och öka möjligheterna för sårbara grupper att få sina rättigheter tillgodosedda samt förebygga ytterligare kränkningar.

Sverige bidrar även till en fond ur vilken organisationer kan söka finansiering för projekt som syftar till att öka jämställdheten. Dessutom stödjer Sverige såväl det burkinska kvinnoministeriet som ministeriet för mänskliga rättigheter att öka sin kunskap och kapacitet att integrera jämställdhet och mänskliga rättigheter i olika politikområden i samhället och hos olika utvecklingsaktörer.

Miljö och naturresurser

Nästan alla människor i Burkina Faso är direkt beroende av vad naturen ger. Ett kortsiktigt utnyttjande av naturtillgångarna hotar kommande generationers möjligheter till ett drägligt liv.

I ett land som ofta drabbas av svår torka är hanteringen av de begränsade vattenresurserna en nyckelfråga. I det Sida-stödda programmet PAGIRE utvecklas nu kapaciteten för landets övergripande planering och hushållning med vatten med ett hållbart och rättvist användande i sikte.

Vattenprogrammet PN-AEPA, som Sverige tillsammans med flera andra givare stödjer, har sett till att 63 procent av människorna på landsbygden och 84 procent i städer idag har tillgång till rent dricksvatten.

Sverige ger också finansiering till upprustning och byggnation av regnvattenfördämningar  så att vatten kan lagras under torrperioderna och användas för boskap och jordbruk. Tolv dammar iordningställdes under perioden 2010 till 2012.

Sverige har hjälpt miljöministeriet att ta fram ett samlat program för hela miljöområdet, inklusive skogsbruket. Lokal skogsskötsel och små byföretag baserade på skogsprodukter har utvecklats med hjälp av  organisationen TREE-AID, som Sverige stödjer.

En fond genom IUCN för lokala aktörers klimatanpassning har finansierat bland annat ett trettiotal projekt för markanvändning liksom ett antal småföretag som genererat inkomster för drygt 300 personer, främst kvinnor.

Inom forskningssamarbetet har bland annat 22 burkinier avlagt doktorsexamen på svenska universitet, främst inom naturresursområdet.

Regionalt stöd som berör Burkina Faso

Inom området miljö och naturresurser är Burkina Faso direkt berört av följande svensk-finansierade projekt:

  • Samordning av klimatanpassning i Västafrika (ECOWAS)
  • Samordning av vattenhushållning i Västafrika (ECOWAS)
  • Naturresursförvaltning inom Voltaflodens avrinningsområde (IUCN)
  • Fattigdomsbekämpning i stora dammprojekt (IUCN)
  • Lokal skogsförvaltning och REDD+ (Codesria)
  • Resiliens inom jordbruket (AGRA)
  • Ökad produktivitet i jordbruket (AfDB-AFTF)

Humanitärt bistånd

Burkina Faso får internationellt stöd för att kunna ta emot de omkring 50,000 flyktingar som flyr oroligheterna i Mali och för att hjälpa de runt 1,7 miljoner människor som har drabbats av livsmedelsosäkerhet och undernäring. Sverige var den 6:e största humanitära givaren i volym i Burkina Faso 2012 med ungefär 5,2 miljoner USD i stöd till olika FN-organ, Röda Korset och enskilda organisationer som Action Contre la Faim (ACF), Plan-International, Rädda Barnen, Oxfam och Norwegian Refugee Council.

Sverige deltar i den strategiska humanitära samordningen i ett landteam i Burkina Faso tillsammans med bland andra ECHO, EU:s organ för humanitärt bistånd. Dessutom sekonderar Sverige experter till FN inom områdena IT och logistik.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän