Riktlinjer för internrevision vid Sida

Publication
Author:
Sidas internrevision
Description:
Dessa riktlinjer för Sidas internrevision har fastställts av Sidas styrelse 2007-06-01. De bygger på gällande förordningar och allmänna råd från ESV och anger bland annat internrevisionens uppgifter, ställning och rapporteringsformer.
pages:14