Programstöd och Offentlig Finansiell Styrning

Publication
Author:
Policy och Metodavdelningen
Series:
Serier – POM Working PaperDescription:
2005:2 POM Working Paper - Februari 2005 / Rapporten utvecklar förslag avseende Sida's förhållningssätt till bedömning av de offentliga finansiella styrsystemens kvalitet, liksom metoder för analys och diagnostiska instrument samt det internationella samarbetet kring dessa frågor. Förslag lämnas om att Sida bör öka sina insatseer för kapacitets- och systemutveckling i finansiell styrning i de länder som mottar budgetstöd och/eller där sektorprogramstöd pågår eller planeras. Rekommendationer lämnas också om hur sådant stöd bör planeras och genomföras.
pages:30