Med värden och idéer som drivkraft

Publication
Author:
Dag Jonzon
Description:
Rapport från seminarierna - Att utveckla ett samhälle / Dokumentation av två halvdagsseminarier Att utveckla ett samhälle med värden och idéer som drivkraft i maj 2004, Riksdagshuset, Stockholm.
Seminarierna arrangerades i samverkan mellan Sida Civil Society Center (SCSC) och de fyra kristna ramorganisationerna Diakonia, Svenska Missionsrådet, Svenska Kyrkan och PMU/Interlife samt riksdagens utrikesutskott.
Första seminariet kretsade kring värderingars roll för samhällsutvecklingen. Det andra seminariet fokuserade mer på religionernas och kyrkans roll för utveckling av ett samhälle.
pages:12