Organisationskulturer på Sida

Publication
Series:
Serier – Sida InternrevisionDescription:
Internrevisionen 04/04 / Rapporten innehåller en beskrivning och analys av organisationskulturen på Sida. Rapporten bygger på fallstudier på fyra olika Sida-enheter - två ambassader med full delegation och två enheter på Sida i Stockholm. Workshops har genomförts på dessa enheter, vilka kompletterats med intervjuer. Dessutom har dokumentanalyser och en enkätstudie genomförts. Analysen visar bland annat att Sida-kulturen präglas i hög grad av konsensus där kompromisser värderas, att inom Sida finns stora möjligheter till individuellt lärande men att det mer systematiska organisatoriska lärandet är eftersatt.
pages:38