Rapporter från Sidas internrevision 1995-2003 - en sammanställning

Publication
Author:
Folke Hansson
Series:
Serier – Sida InternrevisionDescription:
Internrevisionen 04/03 / Sammanställningen av genomförda granskningar vid Sidas internrevision under perioden 1995-2003 beskriver verksamheten och ger en bred överblick över dess omfattning och inriktning m.m. Kartläggningen bygger på en strukturerad genomgång och analys av de 21 rapporter som producerats under denna tidsperiod. I ett sammanfattande kapitel beskrivs några tendenser och utvecklingslinjer som iakttagits vid genomgången.
pages:20